Menu

Our Mission

เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาธิปไตย

เกิดระบบการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรม

เกิดระบอบและวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง วางอยู่บนฐานของการเคารพสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร We Watch

ข่าวล่าสุด

We Watch ลงนามในแถลงการณ์กรณีกองทัพเมียนมาร์ ร่วมกับองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ กรณีกองทัพเมียนมาร์

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์, กองกำลังทหารของเมียนมาร์ Tatmadaw (ตั๊ดมาดอ = กองทัพ) แสดงท่าทีอย่างชัดเจนต่อการอ้างถึง การโกงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากรวมถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐ นางอองซาน ซูจี, ประธานาธิบดีอูวิน มยิน, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (UEC) ประธาน UEC นาย U Hla Thein ตลอดจนนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนักการเมืองจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) และพรรคอื่น ๆ ในเวลาต่อมา Tatmadaw ได้ประกาศว่าจะยึดอำนาจ พร้อมกับประกาศภาวะฉุกเฉิน 1 ปีและแต่งตั้งรองประธานาธิบดีที่เกษียณอายุราชการ คือ นายพล U Myint Swe ในตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดี  นอกจากนี้ยังมีการประกาศว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หลังภาวะฉุกเฉินภายใต้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งในคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งและองค์กรตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนที่ร่วมลงนามด้านล่างประณามการทำรัฐประหารของกองทัพในเมียนมาร์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักเคลื่อนไหวที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดทันที กลุ่ม Tatmadaw  […]

READ MORE

แถลงการณ์ เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาสาสมัครและการรายงานจากบุคคลทั่วไปจากทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคตะวันตก ผ่านทางเว็บไซต์ www.electionwatchth.org เฟซบุ๊คแฟนเพจ We Watch และทางโทรศัพท์ในช่วงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา พบว่า กกต. และ อบจ. สามารถจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้ แต่มีความบกพร่องหลายประการอันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง We Watch ขอนำเสนอให้เห็นข้อบกพร่องดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ข้อบกพร่องที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ขาดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 1.1 ประชาชนถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ) กำหนดให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 1.2 การประกาศวันเลือกตั้ง ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดภารกิจในพื้นที่ห่างไกลสามารถกลับมาใช้สิทธิได้อย่างสะดวก เช่น กำหนดวันเลือกตั้งไม่ตรงกับวันหยุดยาวและใกล้กับเทศกาลปีใหม่ รวมถึงไม่มีช่องทางอำนวยความสะดวกอื่นรองรับการใช้สิทธิ 1.3 การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่สร้างความสับสน ดังกรณี การไม่ระบุชื่อผู้สมัครและรูปภาพของผู้สมัคร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บัตรเสีย 2. ความเป็นอิสระของผู้มาใช้สิทธิและการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 2.1 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ส่งสัญญาณ ใช้อิทธิพลชักจูงผู้มาใช้สิทธิ […]

READ MORE
11

Aug
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง จัดขึ้นในวันวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 6 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 และภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้ทำการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมา ในการเลือกตั้ง จ. สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างนี้ ทางเครือข่ายได้พบทั้งด้านดีในการจัดการการเลือกตั้งและความผิดปกติของการเลือกตั้งทั้งในด้านการจัดการและในส่วนของพรรคการเมือง ความผิดปกติที่พบหลายเรื่องเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทุกครั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้ We Watch ได้เน้นสังเกตการณ์ประเด็นความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เพื่อดูว่าความผิดปกติเหล่านั้นได้รับการแก้ไขหรือยังคงปรากฏให้เห็นในการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่หรือไม่ ทางเครือข่ายได้ทำการสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง โดยใช้การสังเกตการณ์เชิงลึกในพื้นที่อำเภอบางบ่อ และทีมอาสาสมัครสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ ทำหน้าที่สังเกตการณ์ภายนอกหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในวันเลือกตั้ง อาสาสมัครได้ร่วมสังเกตการณ์รวมทั้งหมดจำนวน 40 หน่วย ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอบางบ่อ 1 ตำบล ของอำเภอบางพลี และ 1 ตำบล […]

READ MORE
29

Jun
2020

การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน

ห้องเรียนที่ 1 การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน “และสุดท้ายเราจะมองโลกออนไลน์ เทคโนโลยี หรือเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ยังไง สำหรับผม ใช้มันในฐานะที่มันเป็นโลกที่สัมพันธ์กันแต่ว่ามันสามารถแบ่งเป็นคนละ เฉดหรือแบ่งเป็นห้อง ๆ ได้ แล้วแต่เราจะเลือกใช้ในเวลาไหน” (ชัยพงษ์ สำเนียง, ผู้บรรยาย, 21 มิถุนายน 2563) หลายคนเชื่อมโยงวิธีคิดตัวเองจากวาระในโลกออนไลน์แบบแยกไม่ออกและผูกโยงชีวิตประจำวันเข้ากับเทคโนยีแบบขาดไม่ได้ ปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะเข้าใจอย่างไร แม้ว่าในอดีตมันเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัวเรา แต่พอมาถึงวันนี้ หลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแนบชิดเราขึ้นทุกวัน ห้องเรียนนี้ เป็นหนึ่งในความพยายามของ We Watch ที่จะพาผู้สนใจการเมืองและสังคมมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเมือง” ในอีกมิติหนึ่งผ่านสายตาของนักมานุษยวิทยาผู้ศึกษาการเมืองในสนามออนไลน์ หรือ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เราต้องการเน้นคุณภาพของห้องเรียนจึงกำหนดผู้เข้าเรียนเพียง 15 คน/ห้อง ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมเรียน สามารถคลิกอ่านเนื้อหาบางส่วนได้ ตามนี้ การหวนกลับมาสู่การอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองผ่านดิจิตอล เอ้! เราจะเข้าใจการเมืองแบบใหม่นี้ยังไง สิ่งที่มันเป็นปรากกการณ์สำคัญที่ทำให้ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมา คือ หนึ่ง ทำไมคนถึงมาเลือกพรรคอนาคตใหม่จำนวนมหาศาล สองคือ อะไรเป็นแรงจูงใจ หรือเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม […]

READ MORE
25

Jun
2020

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มิถุนายน 2563

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มิถุนายน 2563 หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในเขต 4 จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีความพิเศษ เนื่องด้วยกระบวนการเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ที่ถือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ เช่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแบบแบ่งกลุ่มย่อย การกำหนดให้มีการจัดปราศรัยที่มีการรวมตัวกันได้ไม่เกิน 30 คน การจัดมาตรการความสะอาดและการรักษาระยะห่างในหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างไปจากเดิม การเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญอย่างมาก การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 67.52 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาสาสมัคร We Watch พบว่าการจัดการเลือกตั้งโดยรวมได้เกิดความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งข้าราชการระดับอำเภอที่เป็นแกนหลักในการจัดการการเลือกตั้งซ่อม เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้เข้ามามีส่วนดูแลเรื่องมาตรการการป้องกันโรค รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวยการในเรื่องความปลอดภัย […]

READ MORE

บทความล่าสุด

17

Aug
2020

Ep.1 “การเคลื่อนไหวคลื่นลูกใหม่ ไฟลามทุ่งหรือไฟไหม้ฟาง?”

เกรด A ยูเรก้า ช่องปั่นประสาทน้องใหม่ที่นำเสนอบทเรียน ความคิด การวิเคราะห์เรื่องการเมือง การเคลื่อนไหวภาคประชาชน และสิทธิเสรีภาพ ผ่านบทสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย ให้เป็นพื้นที่จุดประเด็นการถกเถียงเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ Ep.1 “การเคลื่อนไหวคลื่นลูกใหม่ ไฟลามทุ่งหรือไฟไหม้ฟาง?” สัมภาษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านวิธีการสร้างสรรค์และสันติวิธี วิดีโอคอลตรงจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พูดคุยกันในประเด็นของการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมืองของเยาวชน นิสิตนักศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตในช่วงต้นการสัมภาษณ์ อาจารย์ได้แสดงความเห็นว่าถ้าให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาสามารถต่อเนื่องแล้วก็ทวีคูณยกระดับไปได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มาทริกเกอร์ความโกรธแค้น ความคับข้องใจเพิ่ม แล้วขบวนการนักศึกษาโดยลำพังนั้นไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อร้อยประสานกับกลุ่มการเคลื่อนไหว พลังทางสังคมอื่น ๆ ในสังคม เช่น กลุ่มภาคเศรษฐกิจหรือว่ากลุ่มชาวบ้านชาวนา ถาม: พอเราพูดว่านักศึกษาเคลื่อนไหวแล้วมันชอบธรรมเพราะว่ามันมีความเป็น independent แต่ว่าในขณะเดียวกัน เราก็รู้สึกว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้นักศึกษาไปเชื่อมต่อกับกลุ่มพลังอื่น ๆ ทางการเมือง แล้วในทางปฏิบัติ มันจะทำยังไง โดยการที่นักศึกษาจะไปเป็นเครือข่ายกับกลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ โดยไม่ถูกลบความเป็นอิสระออกไป ตอบ: อันนี้เป็น dilemma […]

READ MORE
10

Jun
2020

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : สมชัย ภัทรธนานันท์

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อ. สมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเวทีเสวนาสาธารณะออนไลน์ New (ab)normal ทางการเมือง?? โดยเครือข่าย We Watch เวลา 14.00-16.30 น. วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 การพูดในช่วงแรก เป็นช่วงก่อนโควิด ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง หลังจากนั้นจะพูดถึงหลังจากนี้ไปหลังโควิด ขบวนการประชาธิปไตยจะทำอย่างไร ช่วงก่อนโควิด ถ้าเรามองช่วงยาวประมาณ 10 กว่าปีมานี้ มีบทเรียนสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งกำลังใส่ใจกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เราต้องยอมรับว่าธรรมชาติของมันเหมือนขบวนการอื่น ๆ คือมีขึ้นมีลง มีช่วงประสบความสำเร็จอย่างมากและมีช่วงที่เลี่ยงพล้ำ เป็นสิ่งที่เราต้องถอดบทเรียนและเรียนรู้ ถ้าเราดูสองช่วงก่อนโควิด ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยค่อนข้างคึกคัก เป็นช่วงที่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ออกมาทวงสิทธิของตัวเอง แสดงสิทธิของตัวเอง มันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีคนเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นจำนวนหลายล้านคน กว้างขวางมากทั้งในเมืองและชนบท คนเหล่านี้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเอง ในการต่อสู้ช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่เฟื่องฟูของการต่อสู่เพื่อประชาธิปไตย ผมคิดว่ามันพีค ที่สุดคงเป็นปี 53 เป็นการต่อสู้ที่มีคนทุ่มเททุกอย่างในการบรรลุข้อเรียกร้องทางประชาธิปไตยของตัวเอง ในปี 53 เราเห็นคนจำนวนมากไม่กลัวตาย เราเห็นคนจำนวนมากที่เสียสละทุกอย่าง […]

READ MORE
09

Jun
2020

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ : เอกรินทร์ ต่วนศิริ

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ อ. เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จากเวทีเสวนาสาธารณะออนไลน์ New (ab)normal ทางการเมือง?? โดยเครือข่าย We Watch เวลา 14.00-16.30 น. วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เราเข้าใจกันดีว่าตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดิมเป็นผู้รักษาหรือหรือปลัดรักษาการแทนนายกเทศนาหรือที่ที่ไม่มีนายกคนเดิม เราต้องเข้าใจว่าเรายังไม่มีการเลือกตั้งมา 6-7 ปีที่ผ่านมา องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ตลอดที่ผ่านมา หลังจากรัฐธรรมนูญ 40 มีอำนาจ อยู่ในสภาพบังคับให้รัฐกระจายอำนาจ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา เราเห็นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราเห็นบทบาทชัดมากในการจัดการเรื่องของท้องถิ่นในแต่ละที่ หลังจากที่เรามีรัฐประหาร 2 ครั้ง ส่งผลต่อการกระจายอำนาจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากงานวิจัยของผม ข้าราชการท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นว่า หลังจากไม่มีผู้บริหารและให้ปลัดเข้าดูแลเทนตำแหน่งนายกเทศมนตรี สะท้อนแง่มุมนโยบายนั้นตามรัฐบาลกลางหมดเลย ไม่มีใครกล้าทำโครงการใหม่ ๆ เพราะ สตง. จะเข้ามาตรวจสอบ ทำให้ท้องถิ่นไม่กล้าทำงานตอบสนองปัญหาใหม่ ๆ องค์กรส่วนท้องถิ่นจะมีการทำแผน 3-5 ปีในเรื่องงบประมาณหรือทรัพยากรบุคคล คำถามสำคัญคือ ท้องถิ่นได้ตอบสนองปัญหาในแต่ละพื้นที่มั้ย […]

READ MORE
09

Jun
2020

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC : ชัยณรงค์ เครือนวน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC  อ.ชัยณรงค์ เครือนวน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม. บูรพา จากเวทีเสวนาสาธารณะออนไลน์ New (ab)normal ทางการเมือง?? โดยเครือข่าย We Watch เวลา 14.00-16.30 น. วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สำหรับภาคตะวันออก ประเด็นการพัฒนา จะต้องโฟกัสที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจะนำเสนอ 2 ประเด็นใหญ่ คือ การทบทวนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขที่กีดกันและกดทับการทำงานของภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประเด็นที่สองคือ กระบวนทัศน์การพัฒนาและการทำงานของภาคประชาชนหลังสถานการณ์โควิด ถ้าเรา จะกลับไปทบทวนการพัฒนา EEC ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนโควิด เราจะพบว่า EEC เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กระบวนการพัฒนาเกิดความไม่ชอบมาพากลในหลากหลายมิติ ส่วนโควิดจะมีผลอย่างไรในการกำหนดนโยบาย การตรวจสอบ การพัฒนา ผมมองโควิดใน 2 มิติที่มีผลต่อการพัฒนา คือ มิติที่เป็นวิกฤติและมิติทางโอกาสไปพร้อม ๆ กัน ประเด็นแรก ในส่วนของ EEC ช่วงรัฐประหารหรือก่อนโควิด และโฟกัสที่เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน […]

READ MORE
08

Jun
2020

การเมืองไทยก่อนหน้าโควิด ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

การเมืองไทยก่อนหน้าโควิด ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของประชาชน : โดย อ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากเวทีเสวนาสาธารณะออนไลน์ New (ab)normal ทางการเมือง?? โดยเครือข่าย We Watch เวลา 14.00-16.30 น. วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สิ่งที่นำเสนอ 4 เรื่องหลัก ๆ คือ ก่อนหน้าโควิดและช่วงโควิด การเมืองไทย โดยเฉพาะการตรวจสอบโดยภาคประชาชนมีการประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้าง ต่อทั้งรัฐในฐานะตัวแสดงทางการเมืองทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย 2) การตอบกลับหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาล การกดดัน การพยายามมีส่วนร่วมในการผลักดันกระบวนการทางนโยบายในประเทศอื่น ๆ และในประเทศไทยมีปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง ถ้าเรามองการเมืองเมื่อปลายปีที่แล้ว คิดว่าการเมืองไทยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ในแง่หนึ่งก็เป็น unpredictable year (ปีที่คาดเดาไม่ได้) เป็นปีที่การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก มีเงื่อนไขหลายอย่าง มีการเลือกตั้งและอะไรมากมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเมืองไทยคาดเดายากว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราแทบไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้ พรรคไหนจะโดนยุบบ้าง ไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของกลไลรัฐจะเป็นอย่างไร พอมาถึงช่วงปลายปีและต้นปีที่ผ่านมา โดยเเฉพาะช่วงที่โควิดเริ่มระบาด ฝั่งที่สนับสนุนประชาธิปไตยเหมือนเริ่มมีความหวังว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้น […]

READ MORE

เนื้อหาล่าสุด

27

Jan
2020

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่1 การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 1 การเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ์ขายเสียง Q: การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ อย่างไร? A: เครื่องมือทางการเมือง คือวิถีทางในการได้มาซึ่งอำนาจ ความมั่งคั่ง ผลประโยชน์ ตำแหน่งการเมือง เกียรติยศและชื่อเสียง หากมองในแง่นี้ ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมา เครื่องมือทางการเมืองมักจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การกดขี่ และการบังคับ อยู่เสมอ กล่าวคือ สงคราม […]

READ MORE
06

Feb
2019

การเลือกตั้งในประเทศไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย ยิฟฟรี พจนเดชาวงศ์นักศึกษาสหกิจ ปี 4  เอกการปกครอง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   การเลือกตั้งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศไทย อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย, วุฒิสภาไทย, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้ว่าเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยการให้ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้ว 27 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งจัดขึ้นภายใต้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป (universal suffrage) ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่บางประการ -มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี-มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง-ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช-ต้องไม่อยู่-ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

READ MORE
15

Dec
2018

แถลงการณ์เครือข่าย We Watch เรื่อง การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย

เครือข่าย We Watch จัดเสวนา “บทบาทการเลือกตั้งกับการสังเกตการณ์ในไทยเพื่อประชาธิปไตย” พร้อมออกแถลงการณ์ครือข่าย We Watch เรื่อง การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย  วันที่ 15 ธันวาคม ห้อง 103 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาประชาชนมีบทเรียนราคาแพงว่า สังคมใดที่ไม่มีกติกาที่ยอมรับร่วมกัน ในไม่ช้าก็เร็ว การใช้ความรุนแรงก็จะกลายเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การเปิดพื้นที่กลางสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างกระบวนการรองรับกับความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมจึงเป็นสิ่งที่มีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการการเลือกตั้ง เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความคิดเห็นที่หลากหลาย และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของคนกลุ่มต่างๆในสังคม แต่ทว่าการเลือกตั้งต้องวางอยู่บนเงื่อนไขที่มีความความเป็นอิสระ (Free) ยุติธรรม (Fair) จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (Regular) และมีความหมายต่อประชาชน (Meaningful) จึงจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความชอบธรรม ข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 ได้กลายเป็นประเด็นทางสังคมที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ เนื่องจาก หลังการเลือกตั้งปี 2554 สังคมไทยไม่ได้มีการเลือกตั้งมากว่า 7 ปีแล้ว (ทั้งนี้ไม่นับรวมการเลือกตั้งปี 2557 ที่ถูกประกาศให้เป็นโมฆะ) การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างความชอบธรรมให้กับการบริหารประเทศได้ อย่างไรก็ดี สถานการณ์การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยคำถามและข้อสงสัยต่อความเชื่อมั่นว่าจะมีความเป็นอิสระ ยุติธรรม […]

READ MORE
11

Dec
2018

เสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”  ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กำหนดการ -13.00 – 13.15 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน -13.15 – 13.30 น.กล่าวต้อนรับและฉายวีดีทัศน์แนะนำเครือข่าย We Watch -13.30 – 15.00 น. เสวนาหัวข้อ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” “กลเกมการเมืองก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562 ” โดย รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “บทเรียนการสังเกตการณ์ในต่างประเทศ: การฟื้นฟูและการสถาปนาประชาธิปไตย โดย พงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน มูลนิธิอันเฟรล […]

READ MORE

What we do?

Civic education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel. Aliquam tempus justo eu orci faucibus fermentum.

Voter education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel. Aliquam tempus justo eu orci faucibus fermentum.

Election observation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel. Aliquam tempus justo eu orci faucibus fermentum.