Media >

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19
Untitled-9

Focus

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเก็บข้อมูลความคิดและความคาดหวังเชิงนโยบายของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 อยากให้เธอได้รู้จัก (ข้อมูลทั่วไป)
ส่วนที่ 2 อยากให้เธอได้เข้าใจ (ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งที่คุณกำลังเผชิญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19)
ส่วนที่ 3 เธอควรไปไหนต่อ (ข้อมูลที่อยากฝากบอกถึงผู้มีบทบาท หน้าที่ในการบริหาร จัดการประเทศนี้)

ดำเนินการโดย น.ส.ธนภรณ์ ไชยสุริยะศักดิ์ ศูนย์ประสานงานและการฝึกอบรมภาคเหนือ | We Watch Northern Region (Thailand)

มีวัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้เกิดการรับฟังและเผยแพร่ความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ประสานงานภาคของ We Watch ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
2. เพื่อให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงาน/การให้ความช่วยเหลือของพรรคการเมือง/นักการเมือง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

คุณคิดว่า covid-19 ส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณ มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 48.8 ตอบว่า ได้รับผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 36.4 ได้รับผลกระทบมาก ร้อยละ 11.7 ได้รับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 2.5 ได้รับผลกระทบน้อย ร้อยละ 0.6 ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

คุณทราบถึงมาตรการ แนวทางการจัดการ covid-19 ของรัฐบาล มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 36.4 ตอบว่าทราบเป็นมาก ร้อยละ 30.9 ตอบทราบพอปานกลาง ร้อยละ 14.8 ทราบมากที่สุด ร้อยละ 11.1 ทราบน้อย ร้อยละ 6.8 ทราบน้อยที่สุด

คุณได้รับประโยชน์จากมาตรการการจัดการ covid-19 ของรัฐบาล มากน้อยเพียงใด

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน (1-31 พ.ค.) ร้อยละ 83

การจับกุมคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ร้อยละ 62

การงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 72

การจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 56

การคัดกรอง การตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ร้อยละ 48

การให้ความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ร้อยละ 33

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ร้อยละ 94

เยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการชั่วคราว ร้อยละ 86

ปิดกิจการหรือสถานที่เป็นการชั่วคราว เช่น ห้าง ร้านอาหาร ร้านตัดผมร้อยละ 72

เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล ในการทำกิจกรรม ร้อยละ 35

เลื่อนเปิดเทอม ร้อยละ 62

การให้ข้อมูลของ ศบค. ในแต่ละวัน ร้อยละ 49

การกู้เงินของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหา covid-19 ร้อยละ 97

คุณคิดว่า จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ด้วยตนเองได้มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 35 .2 มาก ร้อยละ 32.1 ปานกลาง ร้อยละ 21.6 มากที่สุด ร้อยละ 8 น้อย ร้อยละ 3.1 น้อยที่สุด

คุณได้รับความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 จากคนกลุ่มใด มากน้อยเพียงใด

รัฐบาล / ไม่เกี่ยวข้อง 86

ส.ส. นักการเมืองในพื้นที่ที่เลือก / ไม่เกี่ยวข้อง 124

หน่วยงานนราชการในจังหวัด ไม่เกี่ยวข้อง 131

ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้อง 74

ภาคประชาสังคม มูลนิธิ / ไม่เกี่ยวข้อง 94

ที่ทำงาน / ไม่เกี่ยวข้อง 87

คนในครอบครัว  เพื่อน  คนรอบตัว  /เกี่ยวข้องมาก 90

ตัวเอง / เกี่ยวข้อง 119

สิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือ

ร้อยละ 53 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ร้อยละ 14 ได้รับหน้ากากอนามัย

ร้อยละ 9.3 ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ร้อยละ 8 เจล แอลกอฮอลล้างมือ

ร้อยละ 7 ได้รับอาหารน้ำดื่ม

ร้อยละ 3 ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

ร้อยละ 1 เงินจากบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่คิดว่าควรได้รับ (ในฐานะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

-โดยส่วนมากเห็นตรงกันว่าต้องการเงินเยียวยาที่ครอบคลุมทั่วถึงมากกว่านี้ เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบมีหลายแวดวงอาชีพ ควรพักชำระหนี้  ควรมีระบบสาธารณสุขที่ดี การตรวจหาโรคฟรี และมีผู้นำประเทศที่ดีกว่านี้

คุณมีความคาดหวังต่อการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 สิ้นสุดลง มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 33.3 คาดหวังน้อยที่สุด

ร้อยละ 24.7 คาดหวังมากที่สุด

ร้อยละ 18.5 คาดหวังปานกลาง

ร้อย    13 คาดหวังน้อย

ร้อยละ 10 คาดหวังมาก

จากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ท่านคิดว่ารัฐบาลควรไปไหนต่อ

ร้อยละ 61 ไปพักก่อน

ร้อยละ 10.5 ไปอีกนิด รอดูผลงานอีกหน่อยก็ได้

ร้อยละ 4 ไปต่อค่ะท่านผู้นำ

อื่นๆ ลาออก ยุบสภา แก้รธน.

นโยบายที่ประทับใจที่สุด (อยากให้มีต่อไป) ของรัฐบาล (ชุดไหนก็ได้)

ส่วนใหญ่ตอบนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคหรือโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พักชำระหนี้เกษตรกร, และบัตรสวัดิการแห่งรัฐ. ตามลำดับ

นโยบายที่ทำให้โกรธที่สุด (อย่ามีอีกนะ…เราขอ) ของรัฐบาล (ชุดไหนก็ได้)

ส่วนมากเห็นด้วยในนโยบาย บัตรสวัดิการแห่งรัฐ ชิมช้อบใช้ และการซื้ออาวุธโดยไม่จำเป็น ตามลำดับ

ฝากบอกอะไรถึงคนที่มีบทบาท หน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศชาตินี้

ส่วนใมาหเห็นว่า  ควรไปพักหรือลาออก ควรฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้  และอยากให้มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยการให้เท่ากันหมดเพราะทุกคนได้รับผลกระทบหมด(ยกเว้นบุคคลที่มีอาชีพข้าราชการไม่ต้องให้เนื่องจากท่านมีเงินเดือนมากพอแล้วในการดำรงชีวิต)

Was this useful?

Thanks for your feedback

You could also be interested in

Interviews

ดร.ชาญจิรา สมบัติพูนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และไม่รุนแรง แฮงเอาท์วิดีโอส่งตรงจากเบอร์ลิน เยอรมนี อภิปรายประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม

Interviews

หลายคนเชื่อมโยงวิธีคิดตัวเองจากวาระในโลกออนไลน์แบบแยกไม่ออกและผูกโยงชีวิตประจำวันเข้ากับเทคโนยีแบบขาดไม่ได้ ปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะเข้าใจอย่างไร แม้ว่าในอดีตมันเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัวเรา แต่พอมาถึงวันนี้ หลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแนบชิดเราขึ้นทุกวัน

Focus

จนถึงขณะนี้ สังคมไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทบทวนและหาวิธีรับมืออย่างจริงจัง

Brief

จนถึงปัจจุบันสังคมไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทบทวนและแสวงหาหนทางรับมืออย่างจริงจัง ภายใต้ตรรกะของความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์และสังคม