Media >

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19
Untitled-9

Focus

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเก็บข้อมูลความคิดและความคาดหวังเชิงนโยบายของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 อยากให้เธอได้รู้จัก (ข้อมูลทั่วไป)
ส่วนที่ 2 อยากให้เธอได้เข้าใจ (ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งที่คุณกำลังเผชิญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19)
ส่วนที่ 3 เธอควรไปไหนต่อ (ข้อมูลที่อยากฝากบอกถึงผู้มีบทบาท หน้าที่ในการบริหาร จัดการประเทศนี้)

ดำเนินการโดย น.ส.ธนภรณ์ ไชยสุริยะศักดิ์ ศูนย์ประสานงานและการฝึกอบรมภาคเหนือ | We Watch Northern Region (Thailand)

มีวัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้เกิดการรับฟังและเผยแพร่ความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ประสานงานภาคของ We Watch ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
2. เพื่อให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงาน/การให้ความช่วยเหลือของพรรคการเมือง/นักการเมือง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

คุณคิดว่า covid-19 ส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณ มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 48.8 ตอบว่า ได้รับผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 36.4 ได้รับผลกระทบมาก ร้อยละ 11.7 ได้รับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 2.5 ได้รับผลกระทบน้อย ร้อยละ 0.6 ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

คุณทราบถึงมาตรการ แนวทางการจัดการ covid-19 ของรัฐบาล มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 36.4 ตอบว่าทราบเป็นมาก ร้อยละ 30.9 ตอบทราบพอปานกลาง ร้อยละ 14.8 ทราบมากที่สุด ร้อยละ 11.1 ทราบน้อย ร้อยละ 6.8 ทราบน้อยที่สุด

คุณได้รับประโยชน์จากมาตรการการจัดการ covid-19 ของรัฐบาล มากน้อยเพียงใด

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน (1-31 พ.ค.) ร้อยละ 83

การจับกุมคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ร้อยละ 62

การงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 72

การจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 56

การคัดกรอง การตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ร้อยละ 48

การให้ความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ร้อยละ 33

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ร้อยละ 94

เยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการชั่วคราว ร้อยละ 86

ปิดกิจการหรือสถานที่เป็นการชั่วคราว เช่น ห้าง ร้านอาหาร ร้านตัดผมร้อยละ 72

เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล ในการทำกิจกรรม ร้อยละ 35

เลื่อนเปิดเทอม ร้อยละ 62

การให้ข้อมูลของ ศบค. ในแต่ละวัน ร้อยละ 49

การกู้เงินของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหา covid-19 ร้อยละ 97

คุณคิดว่า จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ด้วยตนเองได้มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 35 .2 มาก ร้อยละ 32.1 ปานกลาง ร้อยละ 21.6 มากที่สุด ร้อยละ 8 น้อย ร้อยละ 3.1 น้อยที่สุด

คุณได้รับความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 จากคนกลุ่มใด มากน้อยเพียงใด

รัฐบาล / ไม่เกี่ยวข้อง 86

ส.ส. นักการเมืองในพื้นที่ที่เลือก / ไม่เกี่ยวข้อง 124

หน่วยงานนราชการในจังหวัด ไม่เกี่ยวข้อง 131

ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้อง 74

ภาคประชาสังคม มูลนิธิ / ไม่เกี่ยวข้อง 94

ที่ทำงาน / ไม่เกี่ยวข้อง 87

คนในครอบครัว  เพื่อน  คนรอบตัว  /เกี่ยวข้องมาก 90

ตัวเอง / เกี่ยวข้อง 119

สิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือ

ร้อยละ 53 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ร้อยละ 14 ได้รับหน้ากากอนามัย

ร้อยละ 9.3 ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ร้อยละ 8 เจล แอลกอฮอลล้างมือ

ร้อยละ 7 ได้รับอาหารน้ำดื่ม

ร้อยละ 3 ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

ร้อยละ 1 เงินจากบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่คิดว่าควรได้รับ (ในฐานะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

-โดยส่วนมากเห็นตรงกันว่าต้องการเงินเยียวยาที่ครอบคลุมทั่วถึงมากกว่านี้ เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบมีหลายแวดวงอาชีพ ควรพักชำระหนี้  ควรมีระบบสาธารณสุขที่ดี การตรวจหาโรคฟรี และมีผู้นำประเทศที่ดีกว่านี้

คุณมีความคาดหวังต่อการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 สิ้นสุดลง มากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 33.3 คาดหวังน้อยที่สุด

ร้อยละ 24.7 คาดหวังมากที่สุด

ร้อยละ 18.5 คาดหวังปานกลาง

ร้อย    13 คาดหวังน้อย

ร้อยละ 10 คาดหวังมาก

จากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ท่านคิดว่ารัฐบาลควรไปไหนต่อ

ร้อยละ 61 ไปพักก่อน

ร้อยละ 10.5 ไปอีกนิด รอดูผลงานอีกหน่อยก็ได้

ร้อยละ 4 ไปต่อค่ะท่านผู้นำ

อื่นๆ ลาออก ยุบสภา แก้รธน.

นโยบายที่ประทับใจที่สุด (อยากให้มีต่อไป) ของรัฐบาล (ชุดไหนก็ได้)

ส่วนใหญ่ตอบนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคหรือโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พักชำระหนี้เกษตรกร, และบัตรสวัดิการแห่งรัฐ. ตามลำดับ

นโยบายที่ทำให้โกรธที่สุด (อย่ามีอีกนะ…เราขอ) ของรัฐบาล (ชุดไหนก็ได้)

ส่วนมากเห็นด้วยในนโยบาย บัตรสวัดิการแห่งรัฐ ชิมช้อบใช้ และการซื้ออาวุธโดยไม่จำเป็น ตามลำดับ

ฝากบอกอะไรถึงคนที่มีบทบาท หน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศชาตินี้

ส่วนใมาหเห็นว่า  ควรไปพักหรือลาออก ควรฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้  และอยากให้มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยการให้เท่ากันหมดเพราะทุกคนได้รับผลกระทบหมด(ยกเว้นบุคคลที่มีอาชีพข้าราชการไม่ต้องให้เนื่องจากท่านมีเงินเดือนมากพอแล้วในการดำรงชีวิต)

Was this useful?

You could also be interested in

Focus

Digital Election Analytic Lab (DEAL) หรือ โครงการติดตามเเละวิเคราะห์กระบวนการเลือกตั้งในโซเชียลมีเดีย เป็นกระบวนการสืบเนื่องที่พัฒนามาจากหลักการและกรอบแนวคิดของจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ ลงนามร่วมกันโดยพรรคการเมืองจำนวน 30 พรรค

Focus

LIVE แถลงการณ์ ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปล่วงหน้า-นอกเขต วันที่ 7 พ.ค. 2566 .โดยเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2566 . ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Interviews

“ผมรู้จักกับกลุ่ม We Watch ก่อนเลือกตั้งปี 2562 สักระยะ เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งจากนักศึกษา เพื่อมาสังเกตและจับตาการเลือกตั้ง ทั้งก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง ช่วงนั้นผมเรียนอยู่ ม.เกษตร ทำกิจกรรมนักศึกษาอยู่แล้ว เลยมาเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของการเลือกตั้งครั้งนั้น ผมโอนสิทธิจากชุมพรมาเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพฯ หน่วยนั้นอยู่ใกล้กับราบ 11

Focus

เว็บลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. ล่ม คาดมีประชาชนได้รับผลกระทบนับแสน กกต. สมควรจะขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหา