Reports >

อาสาสมัคร we watch กับภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม
General Election

Share

(Thai Version)

(English Version)

รับชมวีดีโอจากอาสาสมัคร we watch กับภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5 อำเภอสามพราน วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

สำหรับวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง

ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ติดตามผลรายงานได้ที่

You could also be interested in