แถลงการณ์ We Watch เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

แถลงการณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ภายใต้หลักการสำคัญที่ว่าการเลือกตั้งที่ดีนั้นต้องเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครเครือข่าย We Watch ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2562 พบว่าหลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรวันแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนความผิดพลาดหลายประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในหลายประเทศ ดังนี้

1.กรณีความไม่พร้อมในการจัดเตรียมหน่วยและคูหาเลือกตั้งสำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางมาใช้สิทธิด้วยตนเอง ณ หน่วยเลือกตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ไม่ได้ดำเนินการจัดเตรียมให้มีคูหาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิไว้อย่างเพียงพอ กรณีดังกล่าวแสดงถึงการขาดการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพของ กกต. ในการอำนวยให้ผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง

2.กรณีความล่าช้าและความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งคืนให้กับสถานทูตทางไปรษณีย์ โดยปรากฏข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้มีสิทธิในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สวีเดน และญี่ปุ่น

3.กรณีดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิขาดความเชื่อมั่นและตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าจะสามารถจัดการต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเหล่านี้อย่างไร เพื่อไม่ให้มีผู้ที่ต้องเสียสิทธิจากการเตรียมการเลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพกรณีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำผู้สมัครสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของรายละเอียดผู้สมัครคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งในกรณีชื่อพรรคและผู้สมัครไม่ตรงกัน วุฒิการศึกษาและอาชีพไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่อาจมิได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ ความผิดพลาดในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ลงคะแนน จนไม่สามารถใช้สิทธิตามเจตจำนงของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีข้อท้วงติงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่อาจมีการลงคะแนนก่อนศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ อันอาจทำให้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าบางส่วนกลายเป็นบัตรเสียโดยมิได้เป็นความผิดหรือความตั้งใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
จากกรณีข้างต้นนำมาซึ่งความกังวลต่อการเตรียมการของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 2,632,935 คน ทั้งนี้ระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้มีการรายงานข้อกังวลและสิ่งผิดปกติในหลายพื้นที่ ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกและกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจกติกาการเลือกตั้งแบบใหม่ เพราะการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อการเลือกตั้งโดย กกต. ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ผู้มีสิทธิจำนวนมากไม่ได้รับการชี้แจงหรือข้อมูลเกี่ยวกับกติกาและระเบียบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างเพียงพอ

2.มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ใช้สิทธิครั้งแรกว่า บางมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการเรียนและสอบในช่วงระยะเวลาของการเลือกตั้งล่วงหน้า อันส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนอาจไม่ได้รับความสะดวกหรือเสียสิทธิ์ในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

3.ความผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้แม้ กกต. จะอ้างว่าผู้มีสิทธิสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องได้จากช่องทางอื่น เช่น แอพพลิเคชั่น Smart Vote หรือทางสื่อโซเชียลมีเดีย แต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลทางสื่อออนไลน์และอาศัยเอกสารแนะนำผู้ลงสมัครจาก กกต. ในการตัดสินใจลงคะแนน ความผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำผู้สมัครนี้จึงอาจทำให้ผู้ใช้สิทธิเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาเลือกผู้สมัครตามเจตจำนงของตน

4.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความพยายามในการจัดเก็บบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยพรรคการเมือง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอการให้เงินของพรรคการเมือง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองผ่านการสอบถามเรื่องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อร้องเรียนเหล่านี้ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความหวาดกลัวและกังวลว่าจะใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามเจตจำนงของตนเองหรือไม่

5.จากข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของ กกต. เท่าที่ผ่านมาที่ล่าช้า ไม่ตรงจุด และขาดคำอธิบายที่ชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปขาดความเชื่อมั่นและตั้งคำถามต่อการทำงานของ กกต. บรรยากาศดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางถึงประสิทธิภาพ ความเป็นกลางและความโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้

จากข้อกังวล ข้อร้องเรียน ความผิดพลาด และสิ่งผิดปกติที่กล่าวข้างต้น ทางเครือข่าย We Watch มีความกังวลอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงของประชาชนผู้ใช้สิทธิได้อย่างแท้จริง และอาจทำให้เกิดบัตรเสียไปจนถึงการเข้าไม่ถึงสิทธิการเลือกตั้งของคนจำนวนมาก

เครือข่าย We Watch จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง กกต. ได้พิจารณาถึงการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ รวมไปถึงวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนี้

1.กกต. ต้องเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาและระเบียบการเลือกตั้งครั้งนี้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยกว้างขวางและเร่งด่วนที่สุด

2.กกต. ต้องจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิได้เข้าถึงและใช้สิทธิเลือกตั้งของตนได้ เช่น การออกประกาศแจ้งแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้งดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงช่วงวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิสามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองได้ทันเวลา

3.กกต. ต้องเร่งตรวจสอบและแสวงหาวิธีการในการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า เช่น เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่มีความผิดพลาดหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อไม่สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

4.กกต. ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า กกต. จะทำหน้าที่เพื่อให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

5.สื่อมวลชนต้องช่วยส่งเสริมการทำงานของ กกต. โดยการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้

6.ประชาชนควรเร่งศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกติกา ระเบียบ และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตน ทำบัตรเสีย หรือทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง รวมถึงต้องช่วยกันสอดส่องความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับการเลือกตั้งควรแจ้งแก่ กกต. ให้ตรวจสอบโดยเร็ว

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่