We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์” โค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้แสดงพลังปกป้องเสียงของประชาชนมาถึงแล้ว We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562