We Watch คือคนรุ่นใหม่ที่ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

We Watch คือคนรุ่นใหม่ที่ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

We Watch ต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เอื้อประโยชน์สำหรับทุกคน

เราต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาธิปไตยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายของเราใช้วิธีการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและลงมือปกป้องสิทธิของเขาด้วยตัวเขาเอง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเรามีความชอบธรรมมากที่สุด เครือข่ายของเราจึงเป็นการรวมตัวของประชาชนผู้ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง 

 

ประเทศไทยต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทย ผู้มีอำนาจกลุ่มน้อยมักเป็นผู้ตัดสินใจแทนคนส่วนใหญ่ ประชาธิปไตยที่ยังอ่อนแอของเราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย แต่เราเชื่อว่า การทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและโปร่งใสเป็นความหวังสู่สังคมที่ดีกว่า เพื่อรักษาและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบอบประชาธิปไตยของเรา

พวกเราริเริ่มในสภาวะวิกฤตและยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง

We Watch team outside their office in Bangkok.

เราตั้งองค์กรขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี 2556 ซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการมีผู้ที่เป็นกลางเพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2557

เราเห็นว่า เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศไทยมักขาดความพร้อมและการเตรียมการที่ดี ซึ่งทำให้การเลือกตั้งสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและความผิดพลาด เราจึงได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางในกระบวนการดังกล่าว

 

We Watch observe local District elections in Thailand on November 28th 2021.
We Watch observe local District elections in Thailand on November 28th 2021.
ประชาธิปไตยของเรายังมีข้อบกพร่อง การเรียกร้องประชาธิปไตยของเยาวชนในปี 2563 ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น พวกเราเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมที่ประกอบด้วยนักศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป ผู้ซึ่งต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับประเทศเรา

We Watch ต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เอื้อประโยชน์สำหรับทุกคน

เราต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาธิปไตยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายของเราใช้วิธีการการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและลงมือปกป้องสิทธิของเขาด้วยตัวเขาเอง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเรามีความชอบธรรมมากที่สุด เครือข่ายของเราจึงเป็นการรวมตัวของประชาชนผู้ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง 

ประเทศไทยต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทย ผู้มีอำนาจกลุ่มน้อยมักเป็นผู้ตัดสินใจแทนคนส่วนใหญ่ ประชาธิปไตยที่ยังอ่อนแอของเราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย แต่เราเชื่อว่า การทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและโปร่งใสเป็นความหวังสู่สังคมที่ดีกว่า เพื่อรักษาและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบอบประชาธิปไตยของเรา

พวกเราริเริ่มในสภาวะวิกฤตและยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เราตั้งองค์กรขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี 2556 ซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการมีผู้ที่เป็นกลางเพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2557

เราเห็นว่า เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศไทยมักขาดความพร้อมและการเตรียมการที่ดี ซึ่งทำให้การเลือกตั้งสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและความผิดพลาด เราจึงได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางในกระบวนการดังกล่าว

We Watch observe local District elections in Thailand on November 28th 2021.

ประชาธิปไตยของเรายังมีข้อบกพร่อง การเรียกร้องประชาธิปไตยของเยาวชนในปี 2563 ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น พวกเราเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมที่ประกอบด้วยนักศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป ผู้ซึ่งต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับประเทศเรา

What we do

Election Observation

We watch the polls to help ensure fair and transparent elections and engage everyday people in democracy.

Policy Recommendations

We work with academics, policy makers, civic leaders and other concerned civic groups to advocate for democracy.

Civic Education

We facilitate classroom and public discussions to help citizens understand what is at stake

ความเป็นมา

2560

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560.                  

2561

เปิดตัวเครือข่ายเยาวชน พร้อมประกาศเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

2562

เราร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไประดับประเทศและติดตามการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งซ่อม

2563

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

2564

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งเทศบาลและการเลือกตั้ง อบต. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 

2566

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 27 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความเป็นมา

2560

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560

2561

We Watch เปิดตัวเครือข่ายเยาวชน พร้อมประกาศเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

2562

เราร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไประดับประเทศและติดตามการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งซ่อม

2563

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

2564

ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม และเลือกตั้ง อบต. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

2566

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 27 จะจัดในวันที่ 14  พฤษภาคม

2560

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560

2561

We Watch เปิดตัวเครือข่ายเยาวชน พร้อมประกาศเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

2562

 เราร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไประดับประเทศและติดตามการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งซ่อม

2563

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

2564

We Watch ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

2564

ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งอบต. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เราทำอะไร


ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

We Watch ทำงานร่วมกับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรม


การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือของประชาชนในการปกป้องเสียงของประชาชนเพื่อประชาชน [alt: เราสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อรับประกันว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และให้โอกาสประชาชนทั่วไปในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย]

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

เราจัดกิจกรรมในห้องเรียนและเสวนาวิชาการ เพื่อช่วยให้พลเมืองเข้าใจถึงประเด็นที่สำคัญ

เราทำอะไร​

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

We Watch ทำงานร่วมกับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรม

การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือของประชาชนในการปกป้องเสียงของประชาชนเพื่อประชาชน [alt: เราสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อรับประกันว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และให้โอกาสประชาชนทั่วไปในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย]

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

เราจัดกิจกรรมในห้องเรียนและเสวนาวิชาการ เพื่อช่วยให้พลเมืองเข้าใจถึงประเด็นที่สำคัญ

เราทำอะไร

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

เราจัดกิจกรรมในห้องเรียนและเสวนาวิชาการ เพื่อช่วยให้พลเมืองเข้าใจถึงประเด็นที่สำคัญ

การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือของประชาชนในการปกป้องเสียงของประชาชนเพื่อประชาชน [alt: เราสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อรับประกันว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และให้โอกาสประชาชนทั่วไปในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย]

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

We Watch ทำงานร่วมกับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรม