Menu

Background

We Watch เป็นเครือข่ายประชาชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของเหล่าอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีบทบาทในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยที่วางอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดเบื้องหลังของการก่อตั้ง คือ การเคารพในสิทธิทางการเมืองของประชาชน เราเชื่อว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตย พวกเขามีสิทธิในการกำหนดกฎกติกาทางการเมือง การเลือกผู้แทนทางการเมือง การตรวจสอบทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

นอกจากนี้เราตระหนักว่าการลงคะแนนเสียง (Voting) เป็นกติกากลางที่วางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิทางการเมืองของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมและเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้
อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังคงประสบกับปัญหาการเคารพสิทธิทางการเมืองของประชาชน กติกากลาง คือการลงคะแนนเสียง (Voting) ถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพ ไม่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน นำมาสู่การลดคุณค่าของการลงคะแนนเสียงและแทนที่ด้วยวิธีการตัดสินใจทางการเมืองแบบอื่นโดยปราศจากการแก้ไขเพื่อทำให้การลงคะแนนเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดการเสื่อมถอยลง We Watch เห็นว่าการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาธิปไตยและสิทธิทางการเมืองของประชาชนคือทางออกที่เหมาะสมกับการจัดการกับความท้าทายนี้ของสังคมไทยในปัจจุบัน

We Watch ได้จัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชาชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาธิปไตยและสิทธิทางการเมืองของประชาชน โดยจะทำเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศไทย มีกิจกรรมหลัก คือ 1) การสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เช่น การสร้างการยอมรับกติกาการเลือกตั้งในสังคม สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิทางการเมืองของประชาชน และแนะนำช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 2) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครหนุนเสริมการเคารพสิทธิทางการเมืองของประชาชน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครเยาวชน ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และนักวิชาการ 3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (Voter Education) เช่น การสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Ownership) และช่องทางในการตรวจสอบการทำงานของสถาบันทางการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง และการแนะนำกฎกติกาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4) การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทัศนคติ และการตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชน และการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้ง และ 5) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (Election Observation) เช่น การอบรมและการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังในทุกระดับ และการจัดทำข้อเสนอใน เชิงนโยบายในการพัฒนาการเลือกตั้ง

เป้าหมาย

  1. เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาธิปไตยเกิด
  2. ระบบการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมเกิดระบอบและวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
  3. วางอยู่บนฐานของการเคารพสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับกติกาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย

  • เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่สาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
  • ทางตรงของประชาชนในกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
  • หนุนเสริมการยอมรับสิทธิทางการเมืองของประชาชนเพื่อเพิ่มความตระหนักในสิทธิของ
  • ประชาชนในการกำหนดและเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมโดยการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การตรวจสอบถ่วงดุล และอื่น ๆ

ช่องทางการติดต่อ
wewatchthailand@gmail.com