Menu

Donate

หากท่านสะดวกใจอยากสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย We Watch
สามารถบริจาคได้ที่ 412-021721-4 (นางสาวกนกรัตน์ เลิศชูสกุล /นายอนุรุทธ์ บุญมหาธนากร/ นายเรืองฤทธิ์ โพธิพรม )
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้องเรียนปัญหาการเลือกตั้งได้ที่ line @we-watch

ติดต่อเรา
Facebook: เพจ We Watch
Email: wewatchthailand@gmail.com
Twitter: @WeWatch6
Tel.093-278-9635