Menu

หลักการพื้นฐานการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมมีอะไรบ้าง

0 Comments


การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการเลือกที่ตั้งที่มีการพูดถึง เรื่องของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม กันค่อนข้างมากและเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้และทุกฝ่ายตั้งความหวังว่าอยากให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม(แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการก็ตาม)
สิ่งที่คาดหวังอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่การเลือกตั้งที่ดีควรต้องมี เช่น

Free การเลือกตั้งต้องเสรี

อิสระหรือเสรีภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่การเลือกตั้งต้องมี การมีเสรีคือ ทุกคนต้องมีอิสระ ในการแสดงเจตจำนงค์ของตัวเองในการเลือกพรรคที่เราต้องการ อีกประเด็นคือพรรคการเมืองต้องมีอิสระในการการพูดในการหาเสียง ผู้สมัครลงเลือกตั้งแต่ละพรรคควรสามารถลงพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการได้

Fair การเลือกตั้งต้องเป็นธรรม

เป็นธรรมหรือยุติธรรม การเลือกตั้งที่ยุติธรรมต้องเป็นการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด ปราศจากการโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ อีกฝ่าย ที่สำคัญที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญ กติกาสูงสุดของการเลือกตั้ง ควรเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมสนามการเลือกตั้ง ไม่ใช่ออกกฎกติกามาเพื่อเอื้อประโยชน์แค่บางพรรคหรือบางกลุ่มการเมืองเท่านั้น

Equal การเลือกตั้งต้องเท่าเทียม

ความเท่าเทียมในการเลือกตั้ง หรือ ความเสมอภาคหมายถึงฝ่ายการเมืองต้องสื่อสารรณรงค์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ไม่ใช่พรรคหนึ่งทำอะไรก็ผิด อีกพรรคหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิด ข้อกฎหมายต้องใช้บังคับได้เหมือนกันอย่างเท่าเทียม กับทุกพรรคการเมืองและความเท่าเทียมในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ควรจัดการเลือกตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน

Participation การเลือกตั้งต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม

การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาสอดส่องติดตาม เข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งว่ามีการทำงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม

ทำอย่างไร? การแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จึงจะบริสุทธิ์ยุติธรรม

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจดำเนินการสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศต่อกระแสข่าวการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ได้ว่า ร้อยละ 54.82 ระบุ ผู้สมัคร นักการเมืองต้องซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เคารพกฎกติกา เป็นแบบอย่างที่ดี
ร้อยละ 33.19 กกต.ประกาศกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจน ควบคุมดูแลเข้มงวด บทลงโทษรุนแรง
ร้อยละ 15.20 ประชาชนมีวิจารณญาณ ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา
อื่นๆร้อยละ 9.64 สื่อมวลชนเกาะติดสถานการณ์ รณรงค์การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ฯลฯ
จากโพลจะเห็นได้ว่า 15.20% คือสิ่งที่เราสามารถเข้าไปช่วยสังเกตการณ์การเลือกตั้งได้ จากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกระแสข่าวการเลือกตั้ง การช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา ตรวจสอบการเลือกตั้งจะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมขึ้นได้ (Free & Fair Elections)

การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ?
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งกับเราเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย WeWatch
ช่องทางสมัครออนไลน์นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

แบบฟอร์มสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *