Menu

ส่องความเห็นคนพิการกับความพร้อมในการเลือกตั้ง

0 Comments


ส่องความเห็นคนพิการกับการเลือกตั้ง พบอุปสรรคการเข้าถึงข้อมูลเลือกตั้ง ข้อจำกัดการเข้าถึงคูหา อาจต้องเบี้ยคนพิการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เมื่อวันเลือกตั้งขยับใกล้เข้ามา คำถามและความกังวลในการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งยังเป็นคำถามของกลุ่มคนพิการส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมงาน “การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้นำองค์กรคนพิการทั่วประเทศในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 62 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจำนวนคนพิการที่มีสิทธิเลือกตั้งมีอยู่มากถึง 1,834,808 คน แต่อุปสรรคสำคัญที่ยังเป็นความกังวลหลักของกลุ่มคนพิการคือเรื่องการเดินทางจากบ้านหรือที่พักอาศัยไปยังหน่วยเลือกตั้ง ที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องหน่วยงานภาครัฐที่จะรับผิดชอบในการช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องนโยบายพรรคการเมือง และกฎกติกาของการเลือกตั้งที่แม้คนธรรมดาอย่างเราๆ ก็ยังงงๆ อธิบายกันไม่ค่อยถูก

ถึงแม้ว่า กกต. จะจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าพิเศษ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ และสูงอายุ แต่ข้อมูลก็ยังมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทาง พก. ได้ประกาศว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งพิเศษสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และสูงอายุ จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ แต่จากข้อมูลสรุปจากงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและความยากที่จะทำหน่วยเลือกตั้งพิเศษให้ทั่วถึงนี้ ตัวแทนของ กกต. ให้ข้อมูลว่าจะมีเพียง 10 แห่ง คือ 1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 2) บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค 3) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ. อยุธยา 5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ. สงขลา 6) สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จ. เชียงใหม่ 7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ. นครพนม 8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ. ชลบุรี 9) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี และ 10) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ. สมุทรปราการ
.
แต่อย่างไรก็ดี ในหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมดูจะมิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องหน่วยเลือกตั้งพิเศษล่วงหน้านี้เท่าไหร่นัก อาจด้วยระยะทางจากที่พักอาศัย ที่การอำนวยความสะดวกนี้กลายเป็นการสร้างความลำบากในการเดินทางที่ไกลยิ่งขึ้น ทำให้ผู้พิการหลายคนยังคงต้องการไปใช้สิทธิออกเสียงในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 แต่คำถามหลักคือ ด้วยระเบียบการเลือกตั้งใหม่ที่คุมเข้มและจำกัดให้เฉพาะหน่วยงานรัฐเท่านั้นที่จะสามารถให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อคนพิการ จึงทำให้การขอความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนในการจัดรถบริการผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นไม่สามารถทำได้ จึงเกิดเป็นข้อกังวลว่า คนพิการจะร้องขอการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานไหน และใครจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น คนพิการบางส่วนจึงเห็นพ้องกันว่า เบี้ยคนพิการ 800 บาทที่เขาจะได้รับ จะนำมาเก็บไว้เป็นค่ารถเพื่อเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งของเขา
.
ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งสำหรับคนพิการก็เป็นอีกข้อกังวลหนึ่ง เพราะข้อจำกัดทางกายภาพที่ต่างกัน แต่ข้อมูลการเลือกตั้ง ทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ พรรคการเมือง ที่เป็นข้อมูลใหม่ทั้งหมดไม่สามารถถูกถ่ายทอดและสื่อสารไปยังกลุ่มคนพิการได้อย่างเพียงพอ ด้วยเพราะกฎกติกาการเลือกตั้งใหม่และเวลาที่จำกัด ทำให้ทาง กกต. ไม่สามารถผลิตบัตรทาบอักษรเบรลล์ที่มีชื่อพรรคและหมายเลขที่แตกต่างกันในแต่ละเขต จึงทำให้บัตรทาบอักษรเบรลล์ที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจมีข้อมูลเพียงตัวเลขผู้สมัคร ส.ส.

ภาพจาก http://www.btripnews.net/?p=36666

สำหรับอุปสรรคที่ทำให้คนพิการ “เข้าไม่ถึง” การเลือกตั้ง
คุณพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน: ผู้ประสานงานมูลนิธิอัลเฟรลประจำประเทศไทย ผู้ทำงานหลักในเวทีการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการในหน่วยเลือกตั้ง เคยให้สัมภาษณ์ในเว็บ thisable.me  ว่ามีหลายเรื่องมาก ทั้งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าไม่ถึงข้อมูลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรคการเมือง กฎหมาย กฎระเบียบหรือวิธีการเลือกตั้ง หรือกระทั่งกฎระเบียบของ กกต.และอีกส่วนที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องความเข้าใจของสังคมที่มักผลิตซ้ำในเรื่องความทุกข์ของคนพิการ ความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจทำให้คนกลุ่มนี้ถูกละเลย หน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งเองก็ไม่ให้ความสำคัญมากพอ ไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งนั้น Inclusive ได้จริง ในต่างประเทศมีกระบวนการสร้างความเข้าใจตั้งแต่ชั้นประถมซึ่งง่ายกว่าการทำงานสร้างความเข้าใจกับคนที่โตแล้ว ดังนั้นจึงอาจต้องมีการอบรม กกต.จะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้เข้าใจเรื่องการจัดการเลือกตั้งและการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกต้อง รวมถึงทัศนคติและความเข้าใจด้วย

เนื้อแท้ของการเข้าถึง คือการที่ทุกหน่วยเลือกตั้งเข้าถึงได้แบบ Inclusive ไม่ใช่การจัดแยก หรือคนละที่ คนละเวลา รวมไปถึงควรให้คนพิการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในขั้นการออกแบบกฎระเบียบ เพื่อให้สิ่งที่ออกมานั้นใช้ได้จริงและอำนวยความสะดวกได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นเป็นผู้สมัคร ส.ส.หรือ ส.ว. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งได้ด้วย

.
สุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน คนพิการที่มาร่วมงานบางท่านได้ฝากเครือข่าย We Watch มาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงสิทธิในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและความยากลำบากของผู้พิการในการออกมาใช้สิทธิ ที่พวกเราอาจจะต้องเพิ่มความตระหนักและช่วยกันรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นกิจสาธารณะที่ทุกคนในทุกสภาพร่างกายสามารถออกมาสิทธิได้โดยสะดวก การเลือกตั้งจึงไม่ควรเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความลำบากเพิ่มเติมแก่เขาและเราทุกคน

#เบี้ยคนพิการเดือนมีนาคมจะใช้เป็นค่ารถไปเลือกตั้ง
#คนพิการก็ไปเลือกตั้ง

.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *