Menu

กกต.เผยพบผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่ยื่นบัญชีรายรับ รายจ่าย 33 คน

0 Comments


เว็บไซต์ กกต.เผย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ซึ่งครบกำหนดในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีหัวหน้าพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ดังนี้

1. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย จำนวน 74 พรรคการเมือง โดยทุกพรรคการเมืองได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายแล้ว

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย จำนวน 10,608 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายแล้ว จำนวน 10,575 คน ไม่ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย จำนวน 33 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่น และขยายเวลาได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปิดเผยรายงานสรุปบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมือง โดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี

ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนดสิบปี

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *