Menu

We Watch สมัชชาเครือข่ายครั้งที่ 2 สร้างรากฐานประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง

0 Comments


ผลิตโดย นาย ชวัลวัฒน์ วิลาศ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

We Watch จัดงานสมัชชาเครือข่ายครั้งที่ 2 สร้างรากฐานประชาธิปไตย ผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีตัวแทนอาสาสมัคร we watch จากทั่วทุกภูมิภาค ที่ปรึกษานักวิชาการ  คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางการเมืองเข้าร่วม มีการสรุปบทเรียนหลังเลือกตั้ง 62 ความท้าทายที่ผ่านมา ความคาดหวังทางการเมืองในฐานะภาคประชาชนตลอดจนแนวทางการร่วมวางรากฐานประชาธิปไตยผ่านกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐนโยบาย สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคต

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *