Menu

รายงานสมบูรณ์เกิดอะไรขึ้น? เลือกตั้งประเทศไทย 2562

0 Comments


หลังจากเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึง 4 เดือน ในที่สุดพรรคพลังประชารัฐก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลและแถลงนโยบายโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เป็นที่เรียบร้อย เราได้เห็นการอภิปรายคุณสมบัตินายกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การวิวาทะอย่างดุเดือดถึงความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ยังเป็นข้อกังขา และการทำงานของ กกต.ที่ผ่านมา (ดาวน์โหลดรายงานสมบูรณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป 2562 ได้ที่นี่)

We Watch กลุ่มเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ จึงขอนำเสนอรายงานเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์การเลือกตั้งทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตั้ง

1.บรรยากาศทางการเมืองช่วงก่อนเลือกตั้งภายใต้การควบคุมของ คสช. ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2.โครงสร้างของกฎหมายใน รธน. 2560 ถูกออกแบบให้การแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองไม่เท่าเทียมกัน

3.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระทางการเมือง แต่มีจุดกำเนิดจากกระบวนการสรรหาที่อยู่ภายใต้อำนาจของคสช.และองคาพยพของคสช.

4. เกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น  ระหว่างพรรคการเมืองที่สนับ สนุน “คสช.” กับพรรคที่ต่อต้าน“คสช.” พรรคฝ่ายแรก ได้เปรียบจากการกลไกทางอำนาจของรัฐ 

5. กกต. หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองคก์รภาคประชาสังคมมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวต่อการเลือกตั้งและไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก

6. สื่อมวลชนที่วิพากษว์จิารณ์รัฐบาลถูกปิดกั้นเสรีภาพ

7. สัดส่วนของผู้สมัคร ส.ส. หญิงในพรรคการเมืองยังมีน้อย ผู้พิการไม่ได้ร้ับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควร

8.องค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้งมิได้รับอนุญาตให้เข้าไปสังเกตการณ์เลือกตั้งในหน่วย

9. เกิดปัญหาข้อครหาและคำถามถึงมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เรื่องความโปร่งใสของผลคะแนน ความถูกต้องของการคำนวณหา ส.ส. บัญชีรายชื่อ ความเป็นกลางในการดำเนินคดีกับพรรคการเมือง

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป 2562 ได้ที่นี่

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *