Menu

We Watch เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตลอดปี

0 Comments


We Watch เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตลอดปีในฝ่ายต่างๆ ดังนี้

-ฝ่ายกิจกรรม คุณสมบัติ มีความสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง, การเลือกตั้ง, การติดตามตรวจสอบนโยบายรัฐ, ชอบกิจกรรมพูดคุยพบปะอาสาสมัคร we watch พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

-ฝ่ายสื่อ คุณสมบัติ มีความสามารถผลิตสื่อ ถ่ายรูป, โปสเตอร์, อินโฟกราฟิค, ตัดต่อวีดีโอ รักงาน มัลติมีเดีย และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

-ฝ่ายวิชาการ / ภาษา   คุณสมบัติ มีความสนใจงานวิชาการด้านสังคมรัฐศาสตร์การเมือง การต่างประเทศ ชอบค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  ด้านภาษา มีความสนใจในภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล เรียนรู้ทักษะการพูดคุยกับชาวต่างชาติ และสามารถเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษได้(มีการอบรมจากเจ้าหน้าที่ we watch )

สามารถเลือกฝึกงานได้ 2 ส่วน ประกอบไปด้วย

1) สำนักงานกลางและกองเลขานุการ (กทม.)

2) ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการประจำภูมิภาค

หากสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 093-278-9635

อีเมล wewatchthailand@gmail.com

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *