Menu

รายงานเบื้องต้น ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5

0 Comments


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งสัปดาห์ ผ่านวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม

และในวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team)

ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งพบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่ถึงขั้นดีมาก เพราะยังพบปัญหาทั้งในด้านประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้ง ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรม และด้านการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประสิิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *