Menu

อาสาสมัคร we watch กับภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม

0 Comments


รับชมวีดีโอจากอาสาสมัคร we watch กับภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5 อำเภอสามพราน วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

สำหรับวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง

ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ติดตามผลรายงานได้ที่ https://wewatchthailand.org/data/2019/10/2488

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *