Menu
22

Feb
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (ก่อนวันเลือกตั้ง) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างระหว่างวันที่ 17 – 22 ธันวาคม 2562 ผ่านสามวิธีการหลัก คือ 1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมหาเสียงของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งของทั้ง 5 อำเภอ รวม 85 คน 2) การสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ เช่น เวทีปราศรัยของผู้สมัคร การรณรงค์ของ กกต. และบรรยากาศทั่วไป และ 3) ช่องทางออนไลน์ เช่น สื่อออนไลน์ และเพจเฟซบุ๊กของผู้สมัคร โดยส่งอาสาสมัครลงพื้นที่จำนวน 8 คน ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ความเป็นอิสระในการเลือกตั้ง ความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง และความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลพื้นฐาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร […]

READ MORE

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ? และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด 1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ Q: การบังคับใช้มาตรา 44 ทำลายประชาธิปไตยจริงหรือไม่อย่างไร? A: มาตรา 44 เป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ที่ร่างโดยคณะรัฐประหาร และยังคงมีผลบังคับใช้ภายใต้การรับรองความชอบธรรมจากบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับปี 2560 มาตรานี้ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้า คสช.) สามารถออกคำสั่งเพื่อให้มีผลทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ และให้การปฏิบัติตามคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ […]

READ MORE

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยและผู้แทนรัฐสภา  Q: ระบบผู้แทนสามารถแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริงหรือไม่ อย่างไร? A: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหลักๆ มี 2 รูปแบบ คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านผู้แทนทางการเมือง ภายใต้ระบบผู้แทน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การมีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ และมีส่วนร่วมโดยตรงในการเสนอและคัดค้านกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องมาตัดสินใจร่วมกันหมดทุกคนพร้อมกัน ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันของประชาชนทั้งหมดสิบกว่าล้านคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก […]

READ MORE
27

Jan
2020

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่1 การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 1 การเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ์ขายเสียง Q: การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ อย่างไร? A: เครื่องมือทางการเมือง คือวิถีทางในการได้มาซึ่งอำนาจ ความมั่งคั่ง ผลประโยชน์ ตำแหน่งการเมือง เกียรติยศและชื่อเสียง หากมองในแง่นี้ ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมา เครื่องมือทางการเมืองมักจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การกดขี่ และการบังคับ อยู่เสมอ กล่าวคือ สงคราม […]

READ MORE
14

Jan
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ในวันเลือกตั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562)

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 75 หน่วยเลือกตั้ง (สังเกตการณ์ก่อนช่วงเปิดหน่วย ช่วงเปิดหน่วย และช่วงลงคะแนน จำนวน 75 หน่วย และสังเกตการณ์ช่วงปิดหีบและนับคะแนน จำนวน 28 หน่วย ) โดยใช้อาสาสมัคร 107 คน ทำการสังเกตการณ์ผ่าน 4 ช่องทางหลักคือ 1) การสังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง 2) การสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ 3) การสังเกตการณ์ผ่านการถ่ายทอดสด และ 4) การสังเกตการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์และการโทรศัพท์ วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการนำไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความไม่เป็นอิสระ ความไม่เป็นธรรม และระดับการมีส่วนร่วมที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเกิดขึ้น ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สามารถจัดการการเลือกตั้งได้ลุล่วง […]

READ MORE
21

Dec
2019

รายงานผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 ผ่านสามวิธีการหลัก คือ 1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมหาเสียงของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 215 คน 2) การสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ เช่น เวทีปราศรัยของผู้สมัคร การรณรงค์ของ กกต. และบรรยากาศทั่วไป และ 3) ช่องทางออนไลน์ เช่น สื่อออนไลน์ เพจของพรรคการเมือง และเพจของประชาชนในพื้นที่ โดยส่งอาสาสมัครลงพื้นที่จำนวน 14 คน ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบความไม่เป็นอิสระและความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ขณะที่ประชาชนยังคงให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้ง และมีการเตรียมการที่ดีในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. แต่ยังคงพบความบกพร่อง ข้อมูลพื้นฐาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น […]

READ MORE
11

Dec
2019

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เครือข่าย We Watch ร่วมกับ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, และมหาวิลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก #พลเมืองสรรสร้างเมืองสองแควสร้างสรรค์ ณ เวทีกลางเมือง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จ. พิษณุโลก เพื่อต้องการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมาร่วมกันสรรสร้าง อกความคิดเห็นในการพัฒนาพิษณุโลก ให้ประชาชนได้ร่วมถกแถลงและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกจากวิทยากรของงาน -คุณเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 5 สมัย -คุณมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก -คุณปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ -คุณแน่งน้อย อัศวกิตติกร ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย -คุณณัฐวุฒิ อุปปะ นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน -ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ นักวิชาการอิสระ -ผู้ดำเนินรายการ: ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การเสวนาแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง […]

READ MORE
07

Nov
2019

We Watch ชี้แจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ถึงปัญหาการเลือกตั้ง การเตรียมการครั้งหน้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม เครือข่าย  We Watch ให้ความเห็นหากดูว่าการเลือกตั้งว่าดีไม่ดีบริสุทธิ์ยุติธรรมดูหรือไม่นั้น จะดูแค่เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเดียวไม่ได้ ควรดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับ จากการศึกษาของ  We Watch พบว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจุดหนึ่งของวงจรการเลือกตั้ง  โดยหลักจะมี 3 ช่วง คือ ก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง หากเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งจะต้องดูประเด็น เช่น กรอบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การแบ่งเขต การวางแผนงบ การจัดการของ กกต. รวมไปถึงการอบรม กปน. การให้ข้อมูลแก่ ประชาชน ซึ่งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะอยู่ในช่วงนี้คือก่อนเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้งจะดูเรื่องการลงคะแนน การนับคะแนน สำหรับหลังเลือกตั้งจะเป็นการดูเรื่องร้องเรียน หากถามว่าการเลือกตั้งดีไม่ดี ควรปรับปรุงส่วนไหน […]

READ MORE
31

Oct
2019

อาสาสมัคร we watch กับภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม

รับชมวีดีโอจากอาสาสมัคร we watch กับภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5 อำเภอสามพราน วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 สำหรับวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ติดตามผลรายงานได้ที่ https://wewatchthailand.org/data/2019/10/2488

READ MORE
28

Oct
2019

รายงานเบื้องต้น ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งสัปดาห์ ผ่านวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม และในวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งพบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่ถึงขั้นดีมาก เพราะยังพบปัญหาทั้งในด้านประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้ง ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรม และด้านการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประสิิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง

READ MORE