Menu

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ? และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด 1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ Q: การบังคับใช้มาตรา 44 ทำลายประชาธิปไตยจริงหรือไม่อย่างไร? A: มาตรา 44 เป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ที่ร่างโดยคณะรัฐประหาร และยังคงมีผลบังคับใช้ภายใต้การรับรองความชอบธรรมจากบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับปี 2560 มาตรานี้ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้า คสช.) สามารถออกคำสั่งเพื่อให้มีผลทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ และให้การปฏิบัติตามคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ […]

READ MORE

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยและผู้แทนรัฐสภา  Q: ระบบผู้แทนสามารถแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริงหรือไม่ อย่างไร? A: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหลักๆ มี 2 รูปแบบ คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านผู้แทนทางการเมือง ภายใต้ระบบผู้แทน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การมีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ และมีส่วนร่วมโดยตรงในการเสนอและคัดค้านกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องมาตัดสินใจร่วมกันหมดทุกคนพร้อมกัน ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันของประชาชนทั้งหมดสิบกว่าล้านคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก […]

READ MORE
27

Jan
2020

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่1 การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 1 การเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ์ขายเสียง Q: การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ อย่างไร? A: เครื่องมือทางการเมือง คือวิถีทางในการได้มาซึ่งอำนาจ ความมั่งคั่ง ผลประโยชน์ ตำแหน่งการเมือง เกียรติยศและชื่อเสียง หากมองในแง่นี้ ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมา เครื่องมือทางการเมืองมักจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การกดขี่ และการบังคับ อยู่เสมอ กล่าวคือ สงคราม […]

READ MORE
14

Jan
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ในวันเลือกตั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562)

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 75 หน่วยเลือกตั้ง (สังเกตการณ์ก่อนช่วงเปิดหน่วย ช่วงเปิดหน่วย และช่วงลงคะแนน จำนวน 75 หน่วย และสังเกตการณ์ช่วงปิดหีบและนับคะแนน จำนวน 28 หน่วย ) โดยใช้อาสาสมัคร 107 คน ทำการสังเกตการณ์ผ่าน 4 ช่องทางหลักคือ 1) การสังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง 2) การสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ 3) การสังเกตการณ์ผ่านการถ่ายทอดสด และ 4) การสังเกตการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์และการโทรศัพท์ วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการนำไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความไม่เป็นอิสระ ความไม่เป็นธรรม และระดับการมีส่วนร่วมที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเกิดขึ้น ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สามารถจัดการการเลือกตั้งได้ลุล่วง […]

READ MORE
08

Oct
2019

คุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับปัญหาการกระจายอำนาจ

We Watch พุดคุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปัจจุบัน ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท  ถึงปัญหาการเลือกตั้งท้องถิิ่นและการกระจายอำนาจ รวมไปถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับท้องถิ่นที่ผ่านมา ปัญหาการเลือกตั้งท้องถิิ่นและการกระจายอำนาจ การเลือกตั้งท้องถิ่นและการกระจายอำนาจอาจต้องแยกกัน การกระจายอำนาจเป็นเรื่องใหญ่ การทำให้อำนาจที่เป็นของประชาชนเกิดขึ้นได้แท้จริงหรือไม่ เป็นอำนาจที่ประชาชนต้องตระหนักถึงอำนาจของตัวเอง มุ่งให้ประชาชนจัดการตนเอง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่จะออกแบบชุมชน เมืองของตัวเองว่าจะเป็นแบบไหน การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ แต่ใช้กลไกการเลือกตั้งเพื่อให้คนในชุมชนเข้าสู่อำนาจ ความสัมพันธ์คือการที่ประชาชนคนหนึ่งเข้าไปสู่ในกลไกอำนาจ  ปัญหาการการกระจายอำนาจของไทยทำแบบฝรั่งไม่ค่อยได้ เพราะโครงสร้างอำนาจรัฐของเราแตกต่าง เรามีการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ระดับล่างจะมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการอำเภอ จังหวัด ระดับสูงขึ้นไปจะส่งข้าราชการมาประจำที่จังหวัดเป็นวิธีคิดแบบนี้ ประเทศบางประเทศ เช่นญี่ปุ่นมีการปฏิรูป ส่วนราชการ ปรับจังหวัดเป็นท้องถิ่น ส่วนของเราตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน การรวมอำนาจก็ยังอยู่จึงเป็นปัญหา การรวมอำนาจไม่ใช่ไม่ดี บางเรื่องก็ต้องรวมอำนาจ บางเรื่องต้องกระจายอำนาจจัดสรรปันส่วน เพราะบ้านเราเป็นรัฐเดี่ยว ต้องมีรัฐบาลกลางเหมือนทั่วโลก ถามว่าเมื่อมีรัฐบาลกลางแล้ว เราจะคืนอำนาจให้ประชาชนแบบไหน ความคาดหวังต้องคืนอำนาจให้ประชาชนส่วนท้องถิ่นให้มากเท่าที่จะให้ได้ ซึ่งเป็นโจทย์ของ รธน.ปี 2540 ด้วยที่กำหนดกฎหมายต่างๆ ออกมาเพื่อให้รัฐบาลกลางได้ทำ แต่ที่ทำไม่ได้และเป็นปัญหาเพราะว่าเราคุ้นชินกับการรวมศูนย์อำนาจเราคุ้นชินกับรัฐบาลกลางนายกจากส่วนกลางรัฐมนตรีจากส่วนกลางเราไม่คุ้นชินกับนายกเทศบาล นายก อบต. บางสำนักบอกว่ามีกฎหมายต้องกระจายอำนาจต้องเต็มไปเลย มี […]

READ MORE
09

Jul
2019

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง สิ่งที่น่าจับตาหลังการเลือกตั้งที่ไม่เสรี การบริหารงานของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการเลือกตั้งที่ผ่าน มุมมองต่อรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองหลังจากนี้ รวมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เสรี ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน  การเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ การเลือกตั้งที่ผ่านมาคือการแสดงความอึดอัดของประชาชน เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกติ เป็นการเลือกตั้งภายใต้ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ ความไม่แฟร์ทางกฎหมาย ต่างๆ นานา ไม่เท่าเทียมกันสำหรับทุกฝ่าย เป็นการเลือกตั้งจอมปลอม ไม่ได้แสดงเจตนาที่แท้จริงของการเลือกตั้งในฐานะประชาชนมองว่ามีความไม่เท่ากันในการหาเสียง การประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวก รวมถึงการปิดกั้นสื่อ มีข้อจำกัด ม. 44 ภายใต้อำนาจของทหาร ความเข้าใจในกฎกติกาใหม่เป็นบัตรใบเดียวเลือกตั้งทั้งคนทั้งพรรค เป็นการเลือกตั้งแบบทุลักทุเล ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่าน ส่วนตัวมองว่าไม่โอเค เพราะไม่ได้สื่อความหมายเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ไม่ว่าอีกฝั่งจะพยายามแค่ไหนในการหาเสียงโจมตีอีกฝ่ายมากแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้มาตลอด แต่เลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความบิดเบี้ยวทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระบบสืบพรรคเล็ก ปัดส่วนต่างๆ นานา ข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ฝ่ายรัฐบาลชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง จะขาดเสถียรภาพ การสั่งการแบบเดิม ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป  การเลือกตั้งเป็นแค่หน้าฉากหรือพิธีกรรม นำมาสู่ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลหลังจากนั้น หลังการเลือกตั้งผ่านมาเกือบ 3 เดือน ก็ยังไม่มีความชัดเจน หากย้อนไปก่อนเลือกตั้ง คุณประยุทธ์ […]

READ MORE
17

Jun
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ บัวสาลี นิสิตสาขา Social Policy Development  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชาชนเฝ้ารอการนับคะแนนประกาศผลเลือกตั้งจาก กกต.เป็นเดือน จนถึงการประชุมสภาเลือกตั้งประธานสภา และนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เด่ือนแล้ว  we watch ได้สำรวจความห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าไปสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อถามความเห็นต่อทิศทางการเมืองไทย การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร We Watch เริ่มจากการสัมภาษณ์ตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่ๆเข้าไปสังเกตการณ์  บางพรรคตอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งทางพรรคก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่าง จากนี้ไปก็คงทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ ส่วนบางพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลการนับคะแนน เนื่องจากที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระบบการนับคะแนนที่ไม่มีความโป่รงใสและทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นไม่มีความเข้าใจกับการนับคะแนนของกรรมการการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการนับคะแนนก็ยังไม่มากเท่าที่ควร การนับคะแนนหลังจากวันเลือกตั้งก็มีข่าวว่าทำผิดระเบียบในการนับคะแนนหลาย ๆ พื้นที่ ทำไม่มีความน่าเชื่อถือ การประกาศผลคะแนนก็มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก และบางพื้นที่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานการเลือกตั้งนั้นก็ไม่มีการชี้แจ้งให้ทราบถึงการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ตัวแทนพรรคการเมืองมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความโป่รงใสและชัดเจน มีความล่าช้าในการนับคะแนน เมื่อได้ผลการนับคะแนนมาแล้วพรรคการเมืองที่ได้ 71,168.5141 คะแนน จากสูตรคำนวณ จะได้ ส.ส. พึงมี […]

READ MORE
17

Jun
2019

เผยผลสำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย”  เสวนาวิชาการ-ปาฐกถา-ระดมสมอง-เวที debate เผยผลสำรวจ “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First – time voters)” โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว แลกเปลี่ยนโดย: โอมาร์ หนุนอนันต์ กลุ่ม We Watch ธัญชนก คชพัชรินทร์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จักรี เสาวภา ปธ.สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) รายงานเป็นการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18-23 ปี ในระบบการศึกษาจำนวน 1,061 คน แบ่งตามรายภาค กทม. 25%  กลาง 24.2% อีสาน 24%  เหนือ 15.5  ใต้ 10.0% ประเด็นคำถามคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง  คนรุ่นใหม่ตั้งตารอสนใจการเลือกตั้งแค่ไหน  […]

READ MORE
28

May
2019

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนมารอเลือกตั้งจำนวนมากในหลายหน่วยโดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเช้ามีคนมาเยอะบรรยากาศเหมือนกันกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้บันทึกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ […]

READ MORE
30

Apr
2019

ร่วมเล่าสู่กันฟังการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

นางสาววีณา แลชาติ ในรอบ 8 ปีกับการเลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคที่อ้างถึงความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสรรหานักการเมืองที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศไทย โดยทุกเสียงที่ลงคะแนนมาจากเสียงของประชาชนชาวไทยที่คาดหวังว่าทุกเสียงจะคืนความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนชาวไทย ประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลต่อไปเช่นนั้น โดยส่วนตัวให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ เพราะถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและความรับผิดชอบที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตนเป็นส่วนหนึ่ง การออกไปใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้สมัครที่เป็นตัวแทนที่ต้องไปบริหารประเทศเพื่อปากท้องของประชาชนทุกคนได้กินดีอย่ดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย นั้นคือหน้าที่ของผู้สมัครที่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ที่ลงเลือกตั้ง ที่ได้รับความนิยม และความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จนได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในเรื่องที่ดีและเหมาะสมของรัฐบาล หรือช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลเช่นกัน ถึงจะถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดีและมีจรรยาบรรณสูงส่งต่อไป เขตเลือกตั้งที่ 12 กรุงเทพฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 91 เต๊นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ สรุปผลการเลือกตั้งของเขตผู้สมัครคนเดิม ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านระแวกนี้เพราะท่านดูแลเอาใส่ใจพูดจริงทำได้ แม้ระหว่างการนับคะแนนเสียงหน่วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่นับคะแนนเกิดอาการลมชักขึ้นโดยการนับคะแนนดำเนินไปยังไม่ถึงครึ่งกล่อง ทุกอย่างต้องหยุดทันที่รีบพาเจ้าหน้าที่นับคะแนนส่งโรงพยาบาล ผู้ประสานงานต้องแจ้งไปที่เขตรับทราบการเหตุการณ์ทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยทางเขตแจ้งให้หยุดนับคะแนนปิดกล่องรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาดำเนินการนับคะแนนแทน แต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต ผู้สังเกตุทั่วไปรวมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นต่างตั้งข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่ประจำอยู่ ณ ตอนนั้น คำตอบที่ได้เป็นการตอบแบบคำต่อคำ ทุกอย่างเงียบหมด มีแค่เสียงกระซิบของผู้สังเกตการณ์ เหตุการณ์แบบนี้สุดวิสัยจริงหรือ? ทำไมให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่สุขภาพไม่ดีมาทำงานแบบนี้ล่ะ ทุกสายตาที่มองจ้องต่างรอคอยเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต เหตุการณ์แบบนี้ในสถานะการณ์ที่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ด้วยการแข่งขันที่ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่ากับผู้สมัครของประชาชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นนัยยะเช่นกัน โชคดีที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดีจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่ติดต่อกับเขตงานที่รับผิดชอบ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาได้รวดเร็ว […]

READ MORE