Menu
07

Nov
2019

We Watch ชี้แจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ถึงปัญหาการเลือกตั้ง การเตรียมการครั้งหน้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม เครือข่าย  We Watch ให้ความเห็นหากดูว่าการเลือกตั้งว่าดีไม่ดีบริสุทธิ์ยุติธรรมดูหรือไม่นั้น จะดูแค่เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเดียวไม่ได้ ควรดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับ จากการศึกษาของ  We Watch พบว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจุดหนึ่งของวงจรการเลือกตั้ง  โดยหลักจะมี 3 ช่วง คือ ก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง หากเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งจะต้องดูประเด็น เช่น กรอบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การแบ่งเขต การวางแผนงบ การจัดการของ กกต. รวมไปถึงการอบรม กปน. การให้ข้อมูลแก่ ประชาชน ซึ่งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะอยู่ในช่วงนี้คือก่อนเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้งจะดูเรื่องการลงคะแนน การนับคะแนน สำหรับหลังเลือกตั้งจะเป็นการดูเรื่องร้องเรียน หากถามว่าการเลือกตั้งดีไม่ดี ควรปรับปรุงส่วนไหน […]

READ MORE
25

Mar
2019

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ของอาสาสมัครและผู้ให้ข้อมูลสำคัญของ We Watch จำนวนกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปรากฎข้อสงสัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ขณะที่สถานการณ์ทางสังคมเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในวงกว้างว่า กระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต. ควรชี้แจงหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม We Watch มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1. กกต. ต้องเปิดเผยและอธิบายถึงกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนน การรายงานผลคะแนนโดยเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น Rapid Report และจากเอกสารผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 2. กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนซึ่งมิใช่เพียงรายชื่อผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยผลคะแนนรวมในระดับหน่วยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบผลคะแนน 3. กกต. ต้องเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนของบัตรเสียในแต่ละประเภทที่มีมากถึงร้อยละ 5.64 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4. […]

READ MORE