Menu
17

Jun
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ บัวสาลี นิสิตสาขา Social Policy Development  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชาชนเฝ้ารอการนับคะแนนประกาศผลเลือกตั้งจาก กกต.เป็นเดือน จนถึงการประชุมสภาเลือกตั้งประธานสภา และนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เด่ือนแล้ว  we watch ได้สำรวจความห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าไปสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อถามความเห็นต่อทิศทางการเมืองไทย การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร We Watch เริ่มจากการสัมภาษณ์ตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่ๆเข้าไปสังเกตการณ์  บางพรรคตอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งทางพรรคก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่าง จากนี้ไปก็คงทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ ส่วนบางพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลการนับคะแนน เนื่องจากที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระบบการนับคะแนนที่ไม่มีความโป่รงใสและทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นไม่มีความเข้าใจกับการนับคะแนนของกรรมการการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการนับคะแนนก็ยังไม่มากเท่าที่ควร การนับคะแนนหลังจากวันเลือกตั้งก็มีข่าวว่าทำผิดระเบียบในการนับคะแนนหลาย ๆ พื้นที่ ทำไม่มีความน่าเชื่อถือ การประกาศผลคะแนนก็มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก และบางพื้นที่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานการเลือกตั้งนั้นก็ไม่มีการชี้แจ้งให้ทราบถึงการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ตัวแทนพรรคการเมืองมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความโป่รงใสและชัดเจน มีความล่าช้าในการนับคะแนน เมื่อได้ผลการนับคะแนนมาแล้วพรรคการเมืองที่ได้ 71,168.5141 คะแนน จากสูตรคำนวณ จะได้ ส.ส. พึงมี […]

READ MORE