Menu
04

Dec
2018

การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย:บุญเลิศ วิเศษปรีชา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. ภัควดี วีระภาสพงษ์(อ่านที่นี่) 2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา 3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ(อ่านที่นี่) เสวนาโดย ชัยพงษ์ สำเนียง ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา แต่ละกลุ่มในสังคมไทยมองความความสำคัญของการเลือกตั้งไม่เท่ากัน หัวข้อแรกความสำคัญของการเลือกตั้ง เริ่มต้นจากรูปธรรมที่ 2-3 วันที่มีคนพูดเห็นว่าเริ่มต้นจากการแชร์ของ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค เอาข้อมูลมาเผยแพร่ เรื่องนี้น่าสนใจว่า ผลสำรวจของธนาคารโลกเรื่องความสำคัญระหว่างการศึกษากับประชาธิปไตย ก็คือคนที่มีระดับการศึกษาสูงก็จะเชื่อมั่นใประชาธิปไตย ,มีไม่กี่ประเทศที่น่าสนใจว่าคนที่จบปริญญาตรีมีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยน้อยกว่าคนอยู่ในระดับผม เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสักครู่ที่ผมฟังช่วงแรกที่นักศึกษาพูดถึงเปรียบเทียบว่า ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่สนใจการเลือกตั้ง และก็ไม่คิดว่ามันจะมีความสำคัญ และสิ่งที่อภิปรายกันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกัน ผมเริ่มต้นจากตรงนี้ว่าผลสำรวจที่ว่า มันสะท้อนอะไรและประเด็นแรกก็คือมันสะท้อนให้คนแต่ละกลุ่มเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งไม่เท่ากัน สิ่งที่พี่ภัควดีพูดอันแรกว่าชนชั้นนำกลัว คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่แล้ว […]

READ MORE