Menu
03

Jun
2020

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเก็บข้อมูลความคิดและความคาดหวังเชิงนโยบายของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 อยากให้เธอได้รู้จัก (ข้อมูลทั่วไป) ส่วนที่ 2 อยากให้เธอได้เข้าใจ (ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งที่คุณกำลังเผชิญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19) ส่วนที่ 3 เธอควรไปไหนต่อ (ข้อมูลที่อยากฝากบอกถึงผู้มีบทบาท หน้าที่ในการบริหาร จัดการประเทศนี้) ดำเนินการโดย น.ส.ธนภรณ์ ไชยสุริยะศักดิ์ ศูนย์ประสานงานและการฝึกอบรมภาคเหนือ | We Watch Northern Region (Thailand) มีวัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้เกิดการรับฟังและเผยแพร่ความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ประสานงานภาคของ We Watch ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 2. เพื่อให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงาน/การให้ความช่วยเหลือของพรรคการเมือง/นักการเมือง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คุณคิดว่า covid-19 ส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณ มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 48.8 ตอบว่า ได้รับผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 36.4 ได้รับผลกระทบมาก ร้อยละ 11.7 ได้รับผลกระทบปานกลาง […]

READ MORE