Menu
08

Jan
2019

We Watch เผยผลสำรวจคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง62

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการมือง ของประชน ทางเครือข่ายได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเยาวชน/คนรุ่นใหม่ก่อนการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น We watch ได้สรุปผลสํารวจออนไลน์ คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง เครือข่าย We Watch  ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง กันยายน 2561-ธันวาคม 2561  ในพื้นที่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ทำงานต่างๆ โดยครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค   มีผู้ตอบแบบสํารวจจํานวน 1,118 คน จํานวน จำนวน 46.2% มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จํานวน 33.5% มีอายุระหว่าง 17-20 ปี จํานวน 8.7% มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 7.8% มีอายุระหว่าง 30-45 ปี […]

READ MORE