Menu

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยและผู้แทนรัฐสภา  Q: ระบบผู้แทนสามารถแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริงหรือไม่ อย่างไร? A: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหลักๆ มี 2 รูปแบบ คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านผู้แทนทางการเมือง ภายใต้ระบบผู้แทน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การมีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ และมีส่วนร่วมโดยตรงในการเสนอและคัดค้านกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องมาตัดสินใจร่วมกันหมดทุกคนพร้อมกัน ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันของประชาชนทั้งหมดสิบกว่าล้านคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก […]

READ MORE