Menu
11

Aug
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง จัดขึ้นในวันวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 6 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 และภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้ทำการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมา ในการเลือกตั้ง จ. สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างนี้ ทางเครือข่ายได้พบทั้งด้านดีในการจัดการการเลือกตั้งและความผิดปกติของการเลือกตั้งทั้งในด้านการจัดการและในส่วนของพรรคการเมือง ความผิดปกติที่พบหลายเรื่องเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทุกครั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้ We Watch ได้เน้นสังเกตการณ์ประเด็นความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เพื่อดูว่าความผิดปกติเหล่านั้นได้รับการแก้ไขหรือยังคงปรากฏให้เห็นในการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่หรือไม่ ทางเครือข่ายได้ทำการสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง โดยใช้การสังเกตการณ์เชิงลึกในพื้นที่อำเภอบางบ่อ และทีมอาสาสมัครสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ ทำหน้าที่สังเกตการณ์ภายนอกหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในวันเลือกตั้ง อาสาสมัครได้ร่วมสังเกตการณ์รวมทั้งหมดจำนวน 40 หน่วย ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอบางบ่อ 1 ตำบล ของอำเภอบางพลี และ 1 ตำบล […]

READ MORE
14

Jan
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ในวันเลือกตั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562)

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 75 หน่วยเลือกตั้ง (สังเกตการณ์ก่อนช่วงเปิดหน่วย ช่วงเปิดหน่วย และช่วงลงคะแนน จำนวน 75 หน่วย และสังเกตการณ์ช่วงปิดหีบและนับคะแนน จำนวน 28 หน่วย ) โดยใช้อาสาสมัคร 107 คน ทำการสังเกตการณ์ผ่าน 4 ช่องทางหลักคือ 1) การสังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง 2) การสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ 3) การสังเกตการณ์ผ่านการถ่ายทอดสด และ 4) การสังเกตการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์และการโทรศัพท์ วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการนำไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความไม่เป็นอิสระ ความไม่เป็นธรรม และระดับการมีส่วนร่วมที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเกิดขึ้น ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สามารถจัดการการเลือกตั้งได้ลุล่วง […]

READ MORE