Menu
21

Dec
2019

รายงานผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 ผ่านสามวิธีการหลัก คือ 1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมหาเสียงของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 215 คน 2) การสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ เช่น เวทีปราศรัยของผู้สมัคร การรณรงค์ของ กกต. และบรรยากาศทั่วไป และ 3) ช่องทางออนไลน์ เช่น สื่อออนไลน์ เพจของพรรคการเมือง และเพจของประชาชนในพื้นที่ โดยส่งอาสาสมัครลงพื้นที่จำนวน 14 คน ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบความไม่เป็นอิสระและความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ขณะที่ประชาชนยังคงให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้ง และมีการเตรียมการที่ดีในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. แต่ยังคงพบความบกพร่อง ข้อมูลพื้นฐาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น […]

READ MORE
28

Oct
2019

รายงานเบื้องต้น ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งสัปดาห์ ผ่านวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม และในวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งพบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่ถึงขั้นดีมาก เพราะยังพบปัญหาทั้งในด้านประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้ง ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรม และด้านการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประสิิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง

READ MORE