Menu
28

Oct
2019

รายงานเบื้องต้น ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม จ. นครปฐม เขต 5

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งสัปดาห์ ผ่านวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม และในวันเลือกตั้งมีอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 34 คน แบ่งเป็นหญิง 15 คน และชาย 19 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5 และทำการสังเกตการณ์ 67 หน่วยเลือกตั้ง ด้วยวิธีการสังเกตการณ์การประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบทีมเคลื่อนที่ (Mobile Team) ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งพบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่ถึงขั้นดีมาก เพราะยังพบปัญหาทั้งในด้านประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้ง ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรม และด้านการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประสิิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง

READ MORE

เลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 ชาวสามพรานพร้อมแค่ไหน ?

เลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 ชาวสามพรานพร้อมแค่ไหน ? ทีม We Watch ลงพื้นที่ ตลาดสามพราน จ.นครปฐม เพื่อสอบถามประชาชนในพื้นที่ต่อความพร้อมกับต่อการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม วัน เวลาเลือกตั้ง: วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. พื้นที่: อำเภอสามพราน (ยกเว้น ต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา และต.บางช้าง) หมายเหตุ: การเลือกตั้งซ่อมที่เกิดจากการลาออก และการขาดคุณสมบัติของความเป็น ส.ส ในกรณีพื้นที่ นครปฐม เขต 5 จะไม่มีการนำผลคะแนนไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ (ตามมาตรา 131 วรรค 4 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561)

READ MORE