Menu
14

Jan
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ในวันเลือกตั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562)

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 75 หน่วยเลือกตั้ง (สังเกตการณ์ก่อนช่วงเปิดหน่วย ช่วงเปิดหน่วย และช่วงลงคะแนน จำนวน 75 หน่วย และสังเกตการณ์ช่วงปิดหีบและนับคะแนน จำนวน 28 หน่วย ) โดยใช้อาสาสมัคร 107 คน ทำการสังเกตการณ์ผ่าน 4 ช่องทางหลักคือ 1) การสังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง 2) การสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ 3) การสังเกตการณ์ผ่านการถ่ายทอดสด และ 4) การสังเกตการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์และการโทรศัพท์ วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการนำไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความไม่เป็นอิสระ ความไม่เป็นธรรม และระดับการมีส่วนร่วมที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเกิดขึ้น ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สามารถจัดการการเลือกตั้งได้ลุล่วง […]

READ MORE
21

Dec
2019

รายงานผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 ผ่านสามวิธีการหลัก คือ 1) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมหาเสียงของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 215 คน 2) การสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ เช่น เวทีปราศรัยของผู้สมัคร การรณรงค์ของ กกต. และบรรยากาศทั่วไป และ 3) ช่องทางออนไลน์ เช่น สื่อออนไลน์ เพจของพรรคการเมือง และเพจของประชาชนในพื้นที่ โดยส่งอาสาสมัครลงพื้นที่จำนวน 14 คน ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พบความไม่เป็นอิสระและความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ขณะที่ประชาชนยังคงให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้ง และมีการเตรียมการที่ดีในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. แต่ยังคงพบความบกพร่อง ข้อมูลพื้นฐาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น […]

READ MORE