Menu
14

Aug
2019

กกต.เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ กกต.เผยแพร่ สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ดาวน์โหลดฟรี ประกอบไปด้วย 1.คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเนื้อหา การปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงสร้างหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คุณสมบัติของผู้มิสิทธิ์เลือกตั้ง 2.คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง อบต.โครงสร้าง อบต.การได้มาซึ่งนายก อบต. 3.คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้งเทศบาล 4.คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง อบจ. 5.คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง  กรุงเทพมหานคร 6.คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง : พัทยา 7.108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 8.ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนธรรมทางการเมือง 9.ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถิ่น 10.ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง 11.ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 12.ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น   โดยเนื้อหาทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่

READ MORE