Menu
24

Dec
2018

หลักการพื้นฐานการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมมีอะไรบ้าง

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการเลือกที่ตั้งที่มีการพูดถึง เรื่องของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม กันค่อนข้างมากและเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้และทุกฝ่ายตั้งความหวังว่าอยากให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม(แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการก็ตาม) สิ่งที่คาดหวังอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่การเลือกตั้งที่ดีควรต้องมี เช่น Free การเลือกตั้งต้องเสรี อิสระหรือเสรีภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่การเลือกตั้งต้องมี การมีเสรีคือ ทุกคนต้องมีอิสระ ในการแสดงเจตจำนงค์ของตัวเองในการเลือกพรรคที่เราต้องการ อีกประเด็นคือพรรคการเมืองต้องมีอิสระในการการพูดในการหาเสียง ผู้สมัครลงเลือกตั้งแต่ละพรรคควรสามารถลงพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการได้ Fair การเลือกตั้งต้องเป็นธรรม เป็นธรรมหรือยุติธรรม การเลือกตั้งที่ยุติธรรมต้องเป็นการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด ปราศจากการโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ อีกฝ่าย ที่สำคัญที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญ กติกาสูงสุดของการเลือกตั้ง ควรเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมสนามการเลือกตั้ง ไม่ใช่ออกกฎกติกามาเพื่อเอื้อประโยชน์แค่บางพรรคหรือบางกลุ่มการเมืองเท่านั้น Equal การเลือกตั้งต้องเท่าเทียม ความเท่าเทียมในการเลือกตั้ง หรือ ความเสมอภาคหมายถึงฝ่ายการเมืองต้องสื่อสารรณรงค์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ไม่ใช่พรรคหนึ่งทำอะไรก็ผิด อีกพรรคหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิด ข้อกฎหมายต้องใช้บังคับได้เหมือนกันอย่างเท่าเทียม กับทุกพรรคการเมืองและความเท่าเทียมในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ควรจัดการเลือกตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน Participation การเลือกตั้งต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาสอดส่องติดตาม เข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งว่ามีการทำงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ทำอย่างไร? การแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จึงจะบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 […]

READ MORE