การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของประเทศไทย และเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนได้แสดงเจตจำนงในการกำหนดทิศทางประเทศ กระบวนการตรวจสอบและความร่วมมือของภาคประชาชนผ่านการสังเกตการณ์การเลือกตั้งจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวชี้วัดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ตรงไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากน้อยเพียงใด
.
We Watch ได้เข้าร่วมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เพื่อประเมินความเสรีและเป็นธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดตามหลักการสากล 5 ข้อ อันได้แก่ ความเป็นอิสระ ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม ความเป็นกลาง และการจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
.
หลังจากวันเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 We Watch ได้จัดทำรายงานผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อตีแผ่ข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์ต่อการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ โดยมุ่งหวังว่าการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง จะเป็นเครื่องมือให้กับภาคประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากยิ่งขึ้น เพื่อจุดประสงค์สูงสุดในการสรรค์สร้างสังคมที่คนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียม
.
ในโอกาสนี้ We Watch ขอขอบคุณอาสาสมัครและองค์กรเครือข่ายทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าสังเกตและดูแลกระบวนการเลือกตั้ง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และการเสียสละของทุกท่านในครั้งนี้มีส่วนอย่างมากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรากฐานประชาธิปไตยไทย ความทุ่มเทและเวลาที่ท่านมอบให้เป็นเครื่องยืนยันให้กับพลังของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขอบคุณอาสาสมัครและองค์กรเครือข่ายทุกท่านที่เป็นสายตาเฝ้าดูแลและเป็นกำลังใจให้กับกระบวนการสำคัญนี้ ทุกการทำงานของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ภารกิจในการสังเกตการณ์เลือกตั้งจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากความร่วมมือของอาสาสมัครและองค์กรเครือข่ายทุกท่าน
.
แม้ว่าภารกิจสังเกตการณ์เลือกตั้งได้สำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว แต่เส้นทางการสร้างสรรค์กระบวนการเลือกตั้งที่มีความเท่าเทียมยังคงไม่สิ้นสุด ดังนั้น รายงานฉบับนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการจัดทำข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย ซึ่งเป็นหมุดหมายหลักต่อไปของ We Watch
.
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมมือกันในการสร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคม
——————————————————-
ดูรายงานผลสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ได้ที่: https://drive.google.com/…/1ST84tbj99TzTVBRvz…/view
——————————————————-
Election Observation Report of Thailand General Election 2023 is available to read at: https://drive.google.com/…/1djBsjLTEiX4…/view


 


เราเป็นหนึ่งในองค์กรสังเก ตการณ์การเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองจากกกต.

เราฝึกอบรมอาสาสมัครให้สังเกตการณ์การเลือกตั้งอย่างปราศจากอคติเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส และรับประกันว่า หน่วยเลือกตั้งของเราจะปราศจากความหวาดกลัว การข่มขู่คุกคาม การเลือกปฏิบัติ และความผิดปกติอื่นๆ

อาสาสมัครของเราเฝ้าติดตามหน่วยเลือกตั้งและรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรฐานการเลือกตั้งระหว่างประเทศ เรายังติดตามการรายงานสื่อและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ระหว่างการเลือกตั้ง เพื่อให้บริบทเชิงลึกและการรายงานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแก่ผู้ลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้นทีม We Watch จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย

We Watch คือคนรุ่นใหม่ที่ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

We Watch ต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เอื้อประโยชน์สำหรับทุกคน

 

 

อาสาสมัครของเราเฝ้าติดตามหน่วยเลือกตั้งและรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรฐานการเลือกตั้งระหว่างประเทศ เรายังติดตามการรายงานสื่อและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ระหว่างการเลือกตั้ง เพื่อให้บริบทเชิงลึกและการรายงานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแก่ผู้ลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้นทีม We Watch จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

(ภาษาไทย) 

(ภาษาอังกฤษ)

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

(Thai Version)

(English Version)

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

(Thai Version)

(English Version)

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

(ภาษาไทย) 

(ภาษาอังกฤษ)

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

(Thai Version)

(English Version)

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

(Thai Version)

(English Version)

การรายงานจากสื่อ