การประกวดโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การประกวดโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch)

ประกาศรับสมัครโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2562 โดย• ลักษณะโครงการ: แต่ละโครงการจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธี และขั้นตอนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 นี้

• ลักษณะโครงการ: แต่ละโครงการจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธี และขั้นตอนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 นี้
• เปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ถึง ปริญญาตรี จะเป็นประเภทกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนคน)
• เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561
• ประกาศผล 20 กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
• โดย 20 กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกจะ
o ได้รับรางวัลเงินทุนตั้งต้นในการจัดทำโครงการ กลุ่มละ 1,000 บาท
o เข้าร่วมอบรมการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562
• ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
• ประกาศผลการประกวด วันที่ 25 มกราคม 2562 โดยกลุ่มที่ชนะการประกวด 2 กลุ่มจะได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 10,000 บาท
• นิสิต นักศึกษาดำเนินกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไปจนถึงก่อนการเลือกตั้ง

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail: ElectionWatchChula@gmail.com
โทร: 080-9700999

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา

News

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ข้อบกพร่องที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย

News

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เครือข่าย We Watch ร่วมกับ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, และมหาวิลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

News

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม