Menu

แบบฟอร์มสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

  • เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง
  • หมายเหตุ  ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด
  •  โปรดระบุประเภทระยะเวลาสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่ท่านสนใจ  ระยะสั้น/ระยะยาว   ในช่อง ความคาดหวังในการสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง *