Menu

แบบฟอร์มสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

  • เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง

 

  • หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด