We Watch ลงนามในแถลงการณ์กรณีกองทัพเมียนมาร์ ร่วมกับองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ กรณีกองทัพเมียนมาร์

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา

แถลงการณ์ เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ข้อบกพร่องที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เครือข่าย We Watch ร่วมกับ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, และมหาวิลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

We Watch ชี้แจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ถึงปัญหาการเลือกตั้ง การเตรียมการครั้งหน้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม

We Watch ห่วงประชามติ กกต.ไม่รับรองให้มีกลุ่มสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ

27 ก.ค.2559 เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ ออกแถลงการณ์กรณีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียง เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้แสดงเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งขอ