We Watch ห่วงประชามติ กกต.ไม่รับรองให้มีกลุ่มสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ

Elections

27 ก.ค.2559 เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ ออกแถลงการณ์กรณีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียง เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้แสดงเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลือในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันสังเกตการณ์สถานการณ์และกระบวนการการออกเสียงประชามติในช่วงเวลาที่เหลือนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ กรณีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียง เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้แสดงเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง

เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ ที่จะถึงในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้ มีเวลาเหลืออีกเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ โดยจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอและรอบด้าน ทั้งในเรื่องเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงและยืนยันเจตจานงของตนเองได้อย่างแท้จริง

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม ในการจัดการการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ มิได้เป็นไปตามหลักกติกาสากล โดยเฉพาะในข้อ 25 ที่กำหนดให้สิทธิของพลเมืองทุกคนมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเสรี ซึ่งถือว่าเป็นแกนกลางสำคัญของหลักการธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยและตั้งอยู่บนฐานของความเห็นชอบของประชาชน

จากการสังเกตการณ์ที่ผ่านมา ทางเครือข่าย We Watch มีความห่วงใยในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่างไม่เพียงพอ โดยประชาชนไม่ได้รับคู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม จึงไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลได้โดยตรง อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประชาสัมพันธ์เรื่องกระบวนการประชามติที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งมิได้มีการขยายการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะอย่างเพียงพอ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ได้ทำในช่วงเวลาที่เหมาะสม

2. ภาคประชาชนถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการออกเสียงประชามติ นำไปสู่การขาดการรับรู้ข้อมูลที่รอบด้านของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วไป

3. คณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้เปิดพื้นที่หรือมีการรับรองให้มีกลุ่มสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่ามิได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่าให้มีการสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ ซึ่งทำให้ขาดกระบวนการการตรวจสอบที่จะสามารถยืนยันความโปร่งใสและเป็นธรรม หรือสะท้อนปัญหาของการจัดการการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ทางเครือข่าย We Watch จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลือในการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติเพื่อแสดงเจตจำนงของประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง รวมทั้งร่วมกันสังเกตการณ์สถานการณ์และกระบวนการการออกเสียงประชามติในช่วงเวลาที่เหลือ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับกระบวนการออกเสียงประชามติในครั้งนี้

เครือข่าย We Watch เยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่