We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์”

โค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้แสดงพลังปกป้องเสียงของประชาชนมาถึงแล้ว

We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

ลักษณะการทำกิจกรรม

-ติดตามการจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลาก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้ง จนถึงการนับคะแนนและส่งคะแนนจาก หน่วยเลือกตั้ง
-จดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ภาพรวม ในวันเลือกตั้ง
-บันทึกภาพและวีดีโอเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง
-ส่งข้อมูลที่ได้รวมทั้งภาพถ่ายเอกสาร สรุปผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ให้กับทีมประสานงานกลาง ในระหว่างวันเลือกตั้งและหลังจากเสร็จสิ้นวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติ อายุ 15 ปีขึ้นไป

ภายหลังจากที่ท่านสมัครแล้ว จะได้รับการติดต่อเพื่อทำความเข้าใจหลักการและวิธีการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งจากทีม We Watch

*เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง

หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด
* โปรดระบุคู่บัดดี้ของท่านในช่องความคาดหวัง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร Gmail และหน่วยที่สังเกตการณ์

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา

News

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ข้อบกพร่องที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย

News

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เครือข่าย We Watch ร่วมกับ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, และมหาวิลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

News

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม