We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

“ทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสำคัญ
การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
เพราะอาจจะมีการบิดเบือนผลการเลือกตั้ง”

ภายหลังจากการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับการ ติดต่อ อบรมการสังเกตการณ์เลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ we watch เพื่อนำไปใช้สังเกตการณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

*เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง

*หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา

News

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ข้อบกพร่องที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย

News

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เครือข่าย We Watch ร่วมกับ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, และมหาวิลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

News

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม