We Watch เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตลอดปี

We Watch เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตลอดปีในฝ่ายต่างๆ ดังนี้

-ฝ่ายกิจกรรม คุณสมบัติ มีความสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง, การเลือกตั้ง, การติดตามตรวจสอบนโยบายรัฐ, ชอบกิจกรรมพูดคุยพบปะอาสาสมัคร we watch พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

-ฝ่ายสื่อ คุณสมบัติ มีความสามารถผลิตสื่อ ถ่ายรูป, โปสเตอร์, อินโฟกราฟิค, ตัดต่อวีดีโอ รักงาน มัลติมีเดีย และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

-ฝ่ายวิชาการ / ภาษา   คุณสมบัติ มีความสนใจงานวิชาการด้านสังคมรัฐศาสตร์การเมือง การต่างประเทศ ชอบค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  ด้านภาษา มีความสนใจในภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล เรียนรู้ทักษะการพูดคุยกับชาวต่างชาติ และสามารถเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษได้(มีการอบรมจากเจ้าหน้าที่ we watch )

สามารถเลือกฝึกงานได้ 2 ส่วน ประกอบไปด้วย

1) สำนักงานกลางและกองเลขานุการ (กทม.)

2) ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการประจำภูมิภาค

หากสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 093-278-9635

อีเมล wewatchthailand@gmail.com

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่